Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7

 Uncategorized  Comments Off on Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7
May 052018
 

rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo [elasticsearch-6.x] name=Elasticsearch repository for 6.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md yum install elasticsearch config curl -X GET http://localhost:9200 Logstash rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch cat << EOF > /etc/yum.repos.d/logstash.repo [logstash-6.x] name=Elastic repository for 6.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md EOF yum install logstash Install Kibana  rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch cat […]

Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

 Linux  Comments Off on Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git
Feb 022018
 
Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

Chào các bạn, Công việc hàng ngày backup cơ sở dữ liệu, mã nguồn khá mất công. Tôi thử viết một đoạn sau để thực hiện backup dữ liệu mã mã nguồn của tôi lên git. Các bạn tham khảo đoạn code sau: #!/bin/bash # Database credentials user=”asianux_user” password=”asianux” host=”localhost” db_name=”db” # Other options backup_path=”/home/asianux/db” […]

Blockchain là gì?

 BlockChain  Comments Off on Blockchain là gì?
Feb 022018
 
Blockchain là gì?

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau từng nhóm 2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận 3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số […]

Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache – CentOS

 Hệ thống  Comments Off on Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache – CentOS
Jan 312018
 
Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache - CentOS

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết: yum install mod_ssl Bước 2: Bạn sinh ra 2 file csr và key openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out asianux.csr -keyout asianux.key -subj “/C=VN/ST=Hanoi/L=Hanoi/O=Asianux/OU=IT/CN=asianux.org.vn” Bước 3: Bạn gửi file csr cho hỗ trợ phía GlobalSign, bạn sẽ nhận được các file chứng chỉ. Bước 4: Thiết lập […]

Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket
Jan 302018
 
Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

Bước 1: Sinh key trên máy chứa mã nguồn mà bạn muốn backup ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “khanhnnvn@gmail.com” Bước 2: Key sẽ lưu ở đường dẫn mặc định: /root/.ssh/id_rsa.pub bạn kiểm tra key bằng lệnh: cat  /root/.ssh/id_rsa.pub Bước 3: Bạn copy key vào tài khoản bitbucket như hình dưới đây. Bạn dùng lệnh ssh -T git@bitbucket.org để […]

Hướng dẫn sử dụng GIT

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng GIT
Jan 262018
 
Hướng dẫn sử dụng GIT

  Initialize the local directory as a Git repository. git init Add the files in your new local repository. This stages them for the first commit. git add . # Adds the files in the local repository and stages them for commit. To unstage a file, use ‘git reset HEAD YOUR-FILE’. Commit the files that […]

Tutorial Install Parallels Cloud Server

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Tutorial Install Parallels Cloud Server
Dec 232015
 
Tutorial Install Parallels Cloud Server

Parallels Cloud Server 6.0 (PCS) is a virtualization solution that allows you to run multiple virtual machines and Containers on a single physical server. In this topic, we install PCS on Vmware                         And then, we click Agree         Select type […]

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6
Nov 182015
 
Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6 Using Apache over HTTPS or SSL allows a slightly more secure setup, any computer that connects over ssl is automatically encrypted. Original Reference: http://xmodulo.com/2014/04/https-apache-web-server-centos.html   Here’s the basic instructions: Login to your server, and su to root install modssl and openssl The next Large step is to generate […]

Mô hình MVC là gì?

 Programing  Comments Off on Mô hình MVC là gì?
Nov 182015
 
Mô hình MVC là gì?

Nếu bạn là một lập trình viên, nhất là lập trình web, sẽ rất khó để bạn có thể xin được việc nếu không biết mô hình MVC. Trong post này mình sẽ trình bày đến các bạn mô hình MVC là gì theo cách hiểu của mình qua một vài dự án sử dụng […]