Dec 092016
 
CentOS 7: Chống DoS và DDoS với mod_evasive cho Apache trên CentOS 7

Giới thiệu Module mod_evasive của Apache trước kia là mod_dosevasive, giúp chống lại các cuộc tấn công DoS, DDoS ( tấn công từ chối dịch vụ) và các kiểu tấn công dò tìm trên Apache. Nó có thể cung cấp các hành đông trong quá trình bị tấn công và đưa ra các log của [Đọc tiếp …]

Dec 082016
 
CentOS 7: Install CentOS 7

CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân [Đọc tiếp …]

Dec 052016
 
CentOS 7: Install Redis Server

Trong bài viết trước, tôi đã giới thiệu về Redis. Sau đây chúng ta sẽ cài đặt Redis trên hệ điều hành CentOS7. Bước 1: Bạn chạy lệnh sau: yum -y update yum -y install epel-release yum install redis Chỉnh sửa cấu hình vim /etc/redis.conf Khởi động Redis systemctl start redis.service systemctl enable redis.service Kiểm tra [Đọc tiếp …]

Dec 052016
 
Hướng dẫn cài đặt Oracle Client trên CentOS

Bước 0 yum update && yum install epel-release rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm   Bước 1: Thiết lập SeLinux [root@localhost ~]# cat /etc/selinux/config   # This file controls the state of SELinux on the system. # SELINUX= can take one of these three values: #     enforcing – SELinux security policy is enforced. #     permissive – SELinux prints [Đọc tiếp …]

Dec 012016
 

Example (non-working) script #!/bin/sh HOST=’ftp.users.qwest.net’ USER=’yourid’ PASSWD=’yourpw’ FILE=’file.txt’ ftp $HOST <<END_SCRIPT user $USER $PASSWD put $FILE quit END_SCRIPT exit 0 The above script will just hang if run in the foreground (in an xterm), or if run in the background (from a cron job), it will fail to perform the work of transferring file.txt. /dev/tty [Đọc tiếp …]

Nov 252016
 

On Fresh install of Ubuntu 1. Install required packages $ sudo apt-get upgrade $ sudo apt-get install git ruby postgresql postgresql-server-dev-all build-essential tcl postgresql-contrib authbind 2. Clone the repo $ git clone https://github.com/salesforce/vulnreport.git 3. Install rvm $ curl -sSL https://get.rvm.io | bash $ source /home/[follow instructions from RVM]/.rvm/scripts/rvm 4. Install ruby 2.1.2 rvm install ruby-2.1.2 [Đọc tiếp …]

Nov 222016
 

This problem comes if you installed a wrong epel release on your machine. If so, then you need to remove the epel release by yum remove epel-release Sometimes that is not enough, you need to remove the cache as well by: rm -rf /var/cache/yum/x86_64/6/epel Then you can install the epel-release again yum -y install epel-release

Nov 182016
 

1. SYSTEM $ uname -a => Display linux system information $ uname -r => Display kernel release information (refer uname command in detail) $ cat /etc/redhat_release => Show which version of redhat installed $ uptime => Show how long system running + load (learn uptime command) $ hostname => Show system host name $ hostname [Đọc tiếp …]