Th1 052017
 

vd:
+ máy có X, IP=192.168.1.200
+ máy server, IP=192.168.1.100

– Từ server:
mở shell, gỏ vào:

DISPLAY=192.168.1.200:0.0
export

– Từ client:
mở shell, gỏ vào:

xhost + 192.168.1.100

-Từ server, ngay cái shell ở bước trên, chạy cái installer của Oracle.
=> nếu may mắn :P cái của sổ installer sẽ nhảy ra dưới máy client (192.168.1.200) thay vì trên máy đang ngồi!

– Lưu ý: tắt mấy cái firewall :D

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)