Th2 282017
 
Mã hóa Caesar

Khái niệm mã hóa dữ liệu và giải mã Mã hóa dữ liệu là tiến trình che dấu dữ liệu thật (plaintext), nghĩa là chuyển dữ liệu thật thành dữ liệu không có ý nghĩa hoặc có ý nghĩa khác xa với dữ liệu thật. Tiến trình đó gọi là mã hóa (encrytion). Kết quả [Đọc tiếp …]

 Posted by at 10:02 sáng
Th2 242017
 
Caesar Ciphers in Python

Today I want to talk to you about ciphers, more in particular Caesar Ciphers. Encryption and Decryption of secret messages date back a long time before computers. Countless Nations have utilized ciphers to communicate secrets across distances. For example, lets say I have soldier on the other side of the planet and I am relaying [Đọc tiếp …]

 Posted by at 2:27 chiều