Oracle installation errors and fixes

 Database  Comments Off on Oracle installation errors and fixes
Aug 212018
 

This article will list all errors/issues I encounter during Oracle installation with their fix. It will be updated with all new errors I will encounter. In this article … … “Fix prior install” needs jar binary. Install it with the following command: $ yum -y install java-devel memcpy error in ins_ctx.mk Operating System: Oracle Enterprise Linux […]

[DBA] Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB

 Database  Comments Off on [DBA] Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB
Nov 162015
 

Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB Drop partition Drop một partition sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên partition đó –drop a partition alter table thetest drop partition p201510; –>drop a partition + its data + drop the corresponding partitions in each local index Insert dữ liệu vào một bảng đã có […]

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)

 Database  Comments Off on Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)
Nov 162015
 

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status) Tình huống Khi thực hiện login root vào server DB bình thường, telnet từ client đến cổng 1521 của server database được nhưng khi kết nối bằng client (sqlplus) báo lỗi ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor […]

Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle

 Database  Comments Off on Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle
Nov 162015
 

Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle Phần này sẽ mô tả kiến trúc vật lý của database Oracle sau khi đã mô tả kiến trúc ứng dụng của Oracle trong bài trước. Các vấn đề đề cập đến bao gồm datafiles, redo log files và control files. Phần này sẽ khó hiểu […]

Install Php Oracle Client on Ubuntu

 Database, Linux  Comments Off on Install Php Oracle Client on Ubuntu
Nov 162015
 

Yêu cầu: – Hệ điều hành: Ubuntu. – PHP phiên bản: 5.5.29. – Oracle Client: 2 gói phần mềm có tên instantclient-basic-linux-12.1.0.2.0 và instantclient-sdk-linux-12.1.0.2.0. Các bước cài đặt: Bước 1: bạn chạy các câu lệnh sau: sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install php5-dev php-pear libaio1   Bước 2: Bạn chỉnh sửa file /etc/environment chú […]

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 2

 Database  Comments Off on Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 2
Oct 282015
 
Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 2

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trình bày cách về cluster và cấu hình cluster trong rabbitmq Cluster là gì Cluster là nhóm các thành phần mà hoạt động cùng với […]

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 1

 Database  Comments Off on Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 1
Oct 282015
 
Tìm hiểu RabbitMQ - Phần 1

Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để […]

Install Memcached on CentOS 7

 Database  Comments Off on Install Memcached on CentOS 7
Sep 072015
 
Install Memcached on CentOS 7

Free & open source, high-performance, distributed memory object caching system, generic in nature, but intended for use in speeding up dynamic web applications by alleviating database load.Memcached is an in-memory key-value store for small chunks of arbitrary data (strings, objects) from results of database calls, API calls, or page rendering. Memcached is simple yet powerful. […]

Manage PostgreSQL using phpPgAdmin on CentOS 7

 Database  Comments Off on Manage PostgreSQL using phpPgAdmin on CentOS 7
Sep 072015
 
Manage PostgreSQL using phpPgAdmin on CentOS 7

phpPgAdmin is a web based administration tool for managing PostgreSQL database, it is very similar in look of phpMyAdmin. If you have a work experience on phpMyAdmin, you wont take much time in finding the way to work with. This guide will help you to setup phpPgAdmin on CentOS 7 / RHEL 7. Installing phpPgAdmin: […]

Install Redis on CentOS 6.5

 Database  Comments Off on Install Redis on CentOS 6.5
Oct 312014
 

Perform an update to ensure you’ve got the latest of everything in the base package. yum update Install wget so you can download a few things. yum install wget Allow yum to locate/install redis, per this page here. http://thoughts.z-dev.org/2013/05/27/install-redis-on-centos-6-4/ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpmwget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpmrpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm” Now, install all the prerequisites yum install tar make automake […]