Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6
Nov 182015
 
Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6

Configure Apache for SSL HTTPS CentOS 6 Using Apache over HTTPS or SSL allows a slightly more secure setup, any computer that connects over ssl is automatically encrypted. Original Reference: http://xmodulo.com/2014/04/https-apache-web-server-centos.html   Here’s the basic instructions: Login to your server, and su to root install modssl and openssl The next Large step is to generate […]

Why Pound is awesome in front of Varnish

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Why Pound is awesome in front of Varnish
Nov 172015
 

We all know Varnish is awesome. I went as far as presenting a topic on Varnish then writing about it. This is a known fact. However, what happens to all that caching goodness when you want to run your entire site over SSL? Out of the box, Varnish doesn’t support it. While I’ve heard some mention that […]

Nginx SSL and Varnish

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Nginx SSL and Varnish
Nov 172015
 
Nginx SSL and Varnish

Firstly, lets get this out of the way: Varnish does not do SSL, at all and likely won’t ever. Varnish is not a tool for connection managment, it’s a tool to cache web-pages and make them faster. That is all. To get the speed benefits of Varnish over the SSL traffic we have to run […]

Install Tomcat 8 on CentOS, RHEL, or Fedora

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Install Tomcat 8 on CentOS, RHEL, or Fedora
Nov 172015
 

Step 1: Install JDK 1.7 You can download the latest JDK here: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html We’ll install JDK 7, Update 60 (7u60). The JDK is specific to 32 and 64 bit versions. My CentOS box is 64 bit, so I’ll need: jdk-7u60-linux-x64.tar.gz. If you are on 32 bit, you’ll need: jdk-7u60-linux-i586.tar.gz Start by creating a new directory […]

Install pyDash

 Linux, Monitoring  Comments Off on Install pyDash
Nov 162015
 

1. Installation By default the install will be done using the Apache webserver. Fedora & Pidora Run: sudo yum -y install git python-pip httpd mod_wsgi Centos Centos 6 Run: sudo yum -y install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm sudo yum -y install git python-pip httpd mod_wsgi Centos 5 Run: sudo yum -y install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm sudo yum -y install git […]

Install Php Oracle Client on Ubuntu

 Database, Linux  Comments Off on Install Php Oracle Client on Ubuntu
Nov 162015
 

Yêu cầu: – Hệ điều hành: Ubuntu. – PHP phiên bản: 5.5.29. – Oracle Client: 2 gói phần mềm có tên instantclient-basic-linux-12.1.0.2.0 và instantclient-sdk-linux-12.1.0.2.0. Các bước cài đặt: Bước 1: bạn chạy các câu lệnh sau: sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install php5-dev php-pear libaio1   Bước 2: Bạn chỉnh sửa file /etc/environment chú […]

CREATING A DOCKER CONTAINER FOR HIPPO CMS

 Hệ thống, Linux  Comments Off on CREATING A DOCKER CONTAINER FOR HIPPO CMS
Nov 152015
 

Introduction Don’t we all know  Docker by now? In short, Docker is a so called “container solution”, which you can use to create application containers. Such a container is constructed from a base image and provisioned with e.g. an application and its configuration files. Unlike VM-based solutions, where a guest operating system runs fully independent of […]

[Docker]- Part3 – Cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04

 Linux  Comments Off on [Docker]- Part3 – Cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04
Nov 112015
 

Tiếp theo loạt bài về Docker, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04 (vì mình sử dụng phiên bản này). 1, Đăng nhập vào user có thể thực thi câu lệnh sudo với quyền admin. 2, Kiểm tra xem curl đã được cài đặt hay chưa $ which curl […]

[Docker] – Part 2 – Cấu trúc và quy trình hoạt động của Docker.

 Linux  Comments Off on [Docker] – Part 2 – Cấu trúc và quy trình hoạt động của Docker.
Nov 112015
 
[Docker] – Part 2 – Cấu trúc và quy trình hoạt động của Docker.

1, Đặt vấn đề Ở phần 1 mình và các bạn đã cùng có cái nhìn tổng quan nhất về Docker. Tiếp tục loạt bài về Docker, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc và hoạt động của Docker. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi […]

[Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor

 Linux  Comments Off on [Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor
Nov 112015
 
[Docker]- Part1 – Docker, Containers, Hypervisor

1, Đặt vấn đề. Ảo hóa là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay Ảo hóa là vấn đề đã và đang dành được sự quan tâm rất lớn của những lập trình viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp…. và ….Docker đang nổi lên như một hiện tượng đồng thời giành […]