Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010

 Pentest  Comments Off on Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010
Jun 062018
 
Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010

Giới thiệu: Metasploit là một công cụ khá mạnh dành cho các chuyên giá đánh giá. Bài viết dưới đây giới thiệu cách quét một mạng máy tính với lỗi cụ thể.   Bước 1: Bạn cần kết nối metasploit với cơ sở dữ liệu: msfdb init Bước2: Bạn lệnh sau để scan một mạng, chỉ […]

Using the Database in Metasploit

 Pentest  Comments Off on Using the Database in Metasploit
Jun 052018
 
Using the Database in Metasploit

Setup our Metasploit Database In Kali, you will need to start up the postgresql server before using the database. root@kali:~# systemctl start postgresql After starting postgresql you need to create and initialize the msf database with msfdb init root@kali:~# msfdb init Creating database user ‘msf’ Enter password for new role: Enter it again: Creating databases ‘msf’ and ‘msf_test’ Creating configuration file in […]

Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7

 Uncategorized  Comments Off on Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7
May 052018
 

rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo [elasticsearch-6.x] name=Elasticsearch repository for 6.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md yum install elasticsearch config curl -X GET http://localhost:9200 Logstash rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch cat << EOF > /etc/yum.repos.d/logstash.repo [logstash-6.x] name=Elastic repository for 6.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md EOF yum install logstash Install Kibana  rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch cat […]

Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

 Linux  Comments Off on Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git
Feb 022018
 
Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

Chào các bạn, Công việc hàng ngày backup cơ sở dữ liệu, mã nguồn khá mất công. Tôi thử viết một đoạn sau để thực hiện backup dữ liệu mã mã nguồn của tôi lên git. Các bạn tham khảo đoạn code sau: #!/bin/bash # Database credentials user=”asianux_user” password=”asianux” host=”localhost” db_name=”db” # Other options backup_path=”/home/asianux/db” […]

Blockchain là gì?

 BlockChain  Comments Off on Blockchain là gì?
Feb 022018
 
Blockchain là gì?

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau từng nhóm 2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận 3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số […]

Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache – CentOS

 Hệ thống  Comments Off on Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache – CentOS
Jan 312018
 
Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache - CentOS

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết: yum install mod_ssl Bước 2: Bạn sinh ra 2 file csr và key openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out asianux.csr -keyout asianux.key -subj “/C=VN/ST=Hanoi/L=Hanoi/O=Asianux/OU=IT/CN=asianux.org.vn” Bước 3: Bạn gửi file csr cho hỗ trợ phía GlobalSign, bạn sẽ nhận được các file chứng chỉ. Bước 4: Thiết lập […]

Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket
Jan 302018
 
Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

Bước 1: Sinh key trên máy chứa mã nguồn mà bạn muốn backup ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “khanhnnvn@gmail.com” Bước 2: Key sẽ lưu ở đường dẫn mặc định: /root/.ssh/id_rsa.pub bạn kiểm tra key bằng lệnh: cat  /root/.ssh/id_rsa.pub Bước 3: Bạn copy key vào tài khoản bitbucket như hình dưới đây. Bạn dùng lệnh ssh -T git@bitbucket.org để […]

Hướng dẫn sử dụng GIT

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng GIT
Jan 262018
 
Hướng dẫn sử dụng GIT

  Initialize the local directory as a Git repository. git init Add the files in your new local repository. This stages them for the first commit. git add . # Adds the files in the local repository and stages them for commit. To unstage a file, use ‘git reset HEAD YOUR-FILE’. Commit the files that […]

Tutorial Install Parallels Cloud Server

 Hệ thống, Linux  Comments Off on Tutorial Install Parallels Cloud Server
Dec 232015
 
Tutorial Install Parallels Cloud Server

Parallels Cloud Server 6.0 (PCS) is a virtualization solution that allows you to run multiple virtual machines and Containers on a single physical server. In this topic, we install PCS on Vmware                         And then, we click Agree         Select type […]