Feb 212020
 

Chào các bạn,

Để làm việc với CentOS hiệu quả có số việc tôi muốn chia sẻ vớic các bạn để làm việc đó như sau:

  1. Thiết lập history

export HISTFILESIZE=
export HISTSIZE=
export HISTTIMEFORMAT=”[%F %T] “