Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

 BlockChain  Comments Off on Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer
Jun 252018
 
Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

Để tương tác với một business network, các ứng dụng có thể gọi đến các REST API. Để tạo một API cho một business network, bạn có thể dùng câu lệnh: composer-rest-server Để tạo một ứng dụng  Angular có thể giao tiếp với REST API, ta sử dụng lệnh yo hyperledger-composer Bạn có thể tham khảo  Developer Tutorial để […]

Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer

 BlockChain  Comments Off on Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer
Jun 122018
 
Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer

What is Hyperledger Fabric? Hyperledger Fabric là một blockchain không công khai cung cấp nền tảng cho ứng dụng giao dịch của doanh nghiệp. HF cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ thống Blockchain. What is Hyperledger Composer? Hyperledger Composer là một nền tảng cung cấp các giao tiếp nhằm mục đích phát triển […]

Blockchain là gì?

 BlockChain  Comments Off on Blockchain là gì?
Feb 022018
 
Blockchain là gì?

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau từng nhóm 2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận 3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số […]