Tối ưu Nginx

 Nginx  Comments Off on Tối ưu Nginx
Oct 032014
 
Tối ưu Nginx

I – Tối ưu Nginx: 1) Bố trí lại các tệp tin cấu hình: Thông thường thì các tệp tin cấu hình của Nginx sẽ được lưu trữ trong thư mục “/etc/nginx”. Một cách tổ chức lại việc lưu trữ  tốt hơn theo phong cách của Apache như sau ## Tệp tin cấu hình chính […]