Các giải pháp về database firewall

 Database  Comments Off on Các giải pháp về database firewall
Feb 142023
 

Các giải pháp về database firewall bao gồm: Tổng kết lại, các giải pháp về database firewall đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Làm việc với Mysql Server

 Database  Comments Off on Làm việc với Mysql Server
Feb 202020
 

Disable mod only_full_group_by của msql : SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,’ONLY_FULL_GROUP_BY’,”)); Kiểm tra lại: SELECT @@sql_mode; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’;flush privileges;

Reset MySQL 5.7 root password

 Database  Comments Off on Reset MySQL 5.7 root password
Apr 092019
 
Reset MySQL 5.7 root password

sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & Then when paste this and hit [ENTER]mysql -urootuse mysql;update user set authentication_string=password(‘YOURSUPERSECRETPASSWORD’) where user=’root’;flush privileges;quitRestart MySQLLogin Mysql and change passset password=password(‘Admin321*’);

Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

 Database  Comments Off on Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu
Mar 052019
 
Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

Kubernetes là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, scaling, quản lý các container. Kubernetes được xây dựng bởi Google dựa trên kinh nghiệm quản lý sử dụng các container trong khi triển khai một hệ thống quản lý gọi là Borg ( nhiều lúc gọi là Omega). Chuẩn bị Cấu […]

Intro MySQL replication

 Database  Comments Off on Intro MySQL replication
Dec 182018
 
Intro MySQL replication

1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ thống cơ sở dữ liệu. Để mở rộng một hệ thống ta có hai phương pháp mở rộng là scale up và scale out. Bắt đầu […]

Oracle installation errors and fixes

 Database  Comments Off on Oracle installation errors and fixes
Aug 212018
 

This article will list all errors/issues I encounter during Oracle installation with their fix. It will be updated with all new errors I will encounter. In this article … … “Fix prior install” needs jar binary. Install it with the following command: $ yum -y install java-devel memcpy error in ins_ctx.mk Operating System: Oracle Enterprise Linux […]

[DBA] Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB

 Database  Comments Off on [DBA] Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB
Nov 162015
 

Hướng dẫn thao tác với Partition trong Oracle DB Drop partition Drop một partition sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên partition đó –drop a partition alter table thetest drop partition p201510; –>drop a partition + its data + drop the corresponding partitions in each local index Insert dữ liệu vào một bảng đã có […]

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)

 Database  Comments Off on Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)
Nov 162015
 

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status) Tình huống Khi thực hiện login root vào server DB bình thường, telnet từ client đến cổng 1521 của server database được nhưng khi kết nối bằng client (sqlplus) báo lỗi ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor […]

Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle

 Database  Comments Off on Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle
Nov 162015
 

Tổng quan kiến trúc database vật lý của Oracle Phần này sẽ mô tả kiến trúc vật lý của database Oracle sau khi đã mô tả kiến trúc ứng dụng của Oracle trong bài trước. Các vấn đề đề cập đến bao gồm datafiles, redo log files và control files. Phần này sẽ khó hiểu […]

Install Php Oracle Client on Ubuntu

 Database, Linux  Comments Off on Install Php Oracle Client on Ubuntu
Nov 162015
 

Yêu cầu: – Hệ điều hành: Ubuntu. – PHP phiên bản: 5.5.29. – Oracle Client: 2 gói phần mềm có tên instantclient-basic-linux-12.1.0.2.0 và instantclient-sdk-linux-12.1.0.2.0. Các bước cài đặt: Bước 1: bạn chạy các câu lệnh sau: sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install php5-dev php-pear libaio1   Bước 2: Bạn chỉnh sửa file /etc/environment chú […]