Database

Làm việc với Mysql Server

Disable mod only_full_group_by của msql : SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,’ONLY_FULL_GROUP_BY’,”)); Kiểm tra lại: SELECT @@sql_mode; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’;flush privileges;

Reset MySQL 5.7 root password

sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & Then when paste this and hit [ENTER]mysql -urootuse mysql;update user set authentication_string=password(‘YOURSUPERSECRETPASSWORD’) where user=’root’;flush privileges;quitRestart MySQLLogin Mysql and change passset password=password(‘Admin321*’);

Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

Kubernetes là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, scaling, quản lý các container. Kubernetes được xây dựng bởi Google dựa trên...

Intro MySQL replication

1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về...

Oracle installation errors and fixes

This article will list all errors/issues I encounter during Oracle installation with their fix. It will be updated with all new errors I will encounter. In...

Install Php Oracle Client on Ubuntu

Yêu cầu: – Hệ điều hành: Ubuntu. – PHP phiên bản: 5.5.29. – Oracle Client: 2 gói phần mềm có tên instantclient-basic-linux-12.1.0.2.0 và instantclient-sdk-linux-12.1.0.2.0. Các bước...

Tìm hiểu RabbitMQ – Phần 2

Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong...