Linux

Add more disk using LVM

Step 1: Check disk Chúng ta cần kiểm tra chắc chắn rằng partition của chúng ta đang thao tác là Linux LVM Như bạn có thể...

SingleSignOn Asianux

Thông tin chung Single sign on framework: Jasig CAS (Central Authentication Service – http://www.jasig.org/cas). Kiến thức cơ bản và Tài liệu Toàn bộ tài liệu về...

Config SSL for Tomcat 8 GlobalSign

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SSL CHO TOMCAT 8 Tạo file keystore từ tomcat keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore interface_asianux_org.jks Note: Vào thư...

Mô hình web phổ biến.

Giới thiệu Khi quyết định xem nên sử dụng kiến trúc server nào cho ứng dụng Web của bạn, có rất nhiều yếu tố cần phải...

Network command

Cài đặt công cụ mạng: yum install net-tools 2. Câu lệnh add route và kiểm tra route route -n ip route add 172.16.122.11 via 172.16.216.1 dev...

Firewall on Linux

1055 ufw allow 8080 1138 ufw status 1139 ufw allow 3000 1144 ufw allow 4200 1603 ufw –help 1604 ufw enable –help 1605 ufw allow 8090...