Config Laravel with Apache

 Hệ thống  Comments Off on Config Laravel with Apache
Nov 182020
 

You should config example SuexecUserGroup “#1029” “#1029″ServerName khanhnn.comServerAlias www.khanhnn.comServerAlias mail.khanhnn.comServerAlias webmail.khanhnn.comServerAlias admin.khanhnn.comDocumentRoot /home/kols/public_html/publicErrorLog /var/log/virtualmin/khanhnn.com_error_logCustomLog /var/log/virtualmin/khanhnn.com_access_log combinedScriptAlias /cgi-bin/ /home/kols/cgi-bin/ScriptAlias /awstats/ /home/kols/cgi-bin/DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php4 index.php5 If you have error AH01630: client denied by server configuration pls Options FollowSymLinksAllowOverride allAllow from all

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans

 Uncategorized  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans
Apr 202020
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trans

1. Tải Trans cho máy tính Để tải phần mềm Trans cho máy tính các bạn nhấn vào đây. 2. Cách cài đặt phần mềm Trans Bước 1: Nhấn chọn link tải TranS cho Windows hoặc Mac để tải phần mềm TranS về máy tính. Bước 2: Nhấn chuột phải hoặc kích đúp vào file SetupTranS.exe mới tải […]

Install WordPress on Ubuntu 18.04 LTS with Nginx, MariaDB and PHP-FPM

 Hệ thống  Comments Off on Install WordPress on Ubuntu 18.04 LTS with Nginx, MariaDB and PHP-FPM
Apr 112020
 
Install WordPress on Ubuntu 18.04 LTS with Nginx, MariaDB and PHP-FPM

STEP 1: PREPARE AND UPDATE UBUNTU It’s good to always update Ubuntu servers before installing packages… to update Ubuntu, run the commands below. sudo apt update && sudo apt dist-upgrade && sudo apt autoremove After updating Ubuntu, continue below with installing required packages for WordPress to work. STEP 2: INSTALL Nginx WEB SERVER After updating […]

Làm việc với CentOS

 Hệ thống  Comments Off on Làm việc với CentOS
Feb 212020
 

Chào các bạn, Để làm việc với CentOS hiệu quả có số việc tôi muốn chia sẻ vớic các bạn để làm việc đó như sau: Thiết lập history export HISTFILESIZE= export HISTSIZE= export HISTTIMEFORMAT=”[%F %T] “

Làm việc với Mysql Server

 Database  Comments Off on Làm việc với Mysql Server
Feb 202020
 

Disable mod only_full_group_by của msql : SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,’ONLY_FULL_GROUP_BY’,”)); Kiểm tra lại: SELECT @@sql_mode; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’;flush privileges;

Chạy ứng dụng Nodejs sử dụng PM2

 Uncategorized  Comments Off on Chạy ứng dụng Nodejs sử dụng PM2
Feb 172020
 

Khởi động app$ pm2 start app.js Load Balance 4 instances of api.js: $ pm2 start api.js -i 4 Monitor in production: $ pm2 monitor Make pm2 auto-boot at server restart: $ pm2 startup

Các lệnh hay làm việc với Ubuntu

 Hệ thống  Comments Off on Các lệnh hay làm việc với Ubuntu
Feb 172020
 

useradd -m -d /opt/home/khanhnnvn khanhnnvn Cho tài khoản có quyền sudo usermod -aG sudo khanhnnvn List các tài khoản có quyền sudo: grep ‘^sudo:.*$’ /etc/group | cut -d: -f4 ufw allow from 183.81.32.14 to any port 3306 GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’; flush privileges;

Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

 BlockChain  Comments Off on Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain
Oct 082019
 
Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

Một trong những phần lớn nhất trong công nghệ blockchain chính là permissioned blockchain (blockchain được cấp phép hay blockchain đóng) và permissionless blockchain (blockchain không cần cấp phép hay blockchain mở). Sự khác biệt cơ bản khá rõ ràng: Bạn cần phê duyệt để sử dụng một permissioned blockchain, trong khi bất kỳ ai cũng có […]

Reset MySQL 5.7 root password

 Database  Comments Off on Reset MySQL 5.7 root password
Apr 092019
 
Reset MySQL 5.7 root password

sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & Then when paste this and hit [ENTER]mysql -urootuse mysql;update user set authentication_string=password(‘YOURSUPERSECRETPASSWORD’) where user=’root’;flush privileges;quitRestart MySQLLogin Mysql and change passset password=password(‘Admin321*’);

Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

 Database  Comments Off on Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu
Mar 052019
 
Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

Kubernetes là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, scaling, quản lý các container. Kubernetes được xây dựng bởi Google dựa trên kinh nghiệm quản lý sử dụng các container trong khi triển khai một hệ thống quản lý gọi là Borg ( nhiều lúc gọi là Omega). Chuẩn bị Cấu […]