Làm việc với CentOS

 Hệ thống  Comments Off on Làm việc với CentOS
Feb 212020
 

Chào các bạn, Để làm việc với CentOS hiệu quả có số việc tôi muốn chia sẻ vớic các bạn để làm việc đó như sau: Thiết lập history export HISTFILESIZE= export HISTSIZE= export HISTTIMEFORMAT=”[%F %T] “

Làm việc với Mysql Server

 Database  Comments Off on Làm việc với Mysql Server
Feb 202020
 

Disable mod only_full_group_by của msql : SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,’ONLY_FULL_GROUP_BY’,”)); Kiểm tra lại: SELECT @@sql_mode; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’;flush privileges;

Chạy ứng dụng Nodejs sử dụng PM2

 Uncategorized  Comments Off on Chạy ứng dụng Nodejs sử dụng PM2
Feb 172020
 

Khởi động app$ pm2 start app.js Load Balance 4 instances of api.js: $ pm2 start api.js -i 4 Monitor in production: $ pm2 monitor Make pm2 auto-boot at server restart: $ pm2 startup

Các lệnh hay làm việc với Ubuntu

 Hệ thống  Comments Off on Các lệnh hay làm việc với Ubuntu
Feb 172020
 

useradd -m -d /opt/home/khanhnnvn khanhnnvn Cho tài khoản có quyền sudo usermod -aG sudo khanhnnvn List các tài khoản có quyền sudo: grep ‘^sudo:.*$’ /etc/group | cut -d: -f4 ufw allow from 183.81.32.14 to any port 3306 GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’; flush privileges;

Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

 BlockChain  Comments Off on Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain
Oct 082019
 
Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

Một trong những phần lớn nhất trong công nghệ blockchain chính là permissioned blockchain (blockchain được cấp phép hay blockchain đóng) và permissionless blockchain (blockchain không cần cấp phép hay blockchain mở). Sự khác biệt cơ bản khá rõ ràng: Bạn cần phê duyệt để sử dụng một permissioned blockchain, trong khi bất kỳ ai cũng có […]

Reset MySQL 5.7 root password

 Database  Comments Off on Reset MySQL 5.7 root password
Apr 092019
 
Reset MySQL 5.7 root password

sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & Then when paste this and hit [ENTER]mysql -urootuse mysql;update user set authentication_string=password(‘YOURSUPERSECRETPASSWORD’) where user=’root’;flush privileges;quitRestart MySQLLogin Mysql and change passset password=password(‘Admin321*’);

Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

 Database  Comments Off on Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu
Mar 052019
 
Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

Kubernetes là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, scaling, quản lý các container. Kubernetes được xây dựng bởi Google dựa trên kinh nghiệm quản lý sử dụng các container trong khi triển khai một hệ thống quản lý gọi là Borg ( nhiều lúc gọi là Omega). Chuẩn bị Cấu […]

Intro MySQL replication

 Database  Comments Off on Intro MySQL replication
Dec 182018
 
Intro MySQL replication

1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ thống cơ sở dữ liệu. Để mở rộng một hệ thống ta có hai phương pháp mở rộng là scale up và scale out. Bắt đầu […]

Add more disk using LVM

 Linux  Comments Off on Add more disk using LVM
Dec 182018
 
Add more disk using LVM

Step 1: Check disk Chúng ta cần kiểm tra chắc chắn rằng partition của chúng ta đang thao tác là Linux LVM Như bạn có thể thấy là /dev/sda5 ở trên là Linux LVM và nó có ID là 8e. 8e là mã hex để thể hiện nó là type kiểu Linux LVM. Như vậy […]

SingleSignOn Asianux

 Linux  Comments Off on SingleSignOn Asianux
Oct 192018
 

Thông tin chung Single sign on framework: Jasig CAS (Central Authentication Service – http://www.jasig.org/cas). Kiến thức cơ bản và Tài liệu Toàn bộ tài liệu về CAS có tại https://wiki.jasig.org/display/CAS/Home IBM WebSphere Portal 6.1 InfoCenter tại http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wpdoc/v6r1/index.jsp Zimbra wiki (http://wiki.zimbra.com/) Zimbra development documentation trong thư mục ZimbraServer/docs/ OpenLdap (http://www.openldap.org/) JAAS và Trust Authentication Interface for […]