Viết bash scipt check logs nodejs realtime

 Programing  Comments Off on Viết bash scipt check logs nodejs realtime
Feb 142023
 

Để kiểm tra log của ứng dụng NodeJS trong thời gian thực và gửi cảnh báo qua Telegram nếu xuất hiện dòng log “error”, bạn có thể sử dụng script bash kết hợp với lệnh tail và grep. Dưới đây là một ví dụ: Giải thích các bước trong script:

Bash script kiểm tra disk, cpu, ram trên máy chủ linux

 Programing  Comments Off on Bash script kiểm tra disk, cpu, ram trên máy chủ linux
Feb 142023
 

Để kiểm tra tình trạng ổ đĩa, CPU và RAM trên máy chủ Linux và cảnh báo khi vượt quá giới hạn cấu hình thông qua Telegram, bạn có thể sử dụng script bash dưới đây: Giải thích các bước trong script:

Backup GitLab

 Programing  Comments Off on Backup GitLab
Feb 142023
 

Để thực hiện việc backup GitLab và lưu bản sao lưu có tên chứa ngày tháng năm, giữ lại 3 bản sao lưu mới nhất và sao chép bản sao lưu mới nhất sang máy chủ khác thông qua ssh key, bạn có thể sử dụng script bash sau: Giải thích các bước trong script:

Các giải pháp về database firewall

 Database  Comments Off on Các giải pháp về database firewall
Feb 142023
 

Các giải pháp về database firewall bao gồm: Tổng kết lại, các giải pháp về database firewall đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Làm việc với CentOS

 Hệ thống  Comments Off on Làm việc với CentOS
Feb 212020
 

Chào các bạn, Để làm việc với CentOS hiệu quả có số việc tôi muốn chia sẻ vớic các bạn để làm việc đó như sau: Thiết lập history export HISTFILESIZE= export HISTSIZE= export HISTTIMEFORMAT=”[%F %T] “

Làm việc với Mysql Server

 Database  Comments Off on Làm việc với Mysql Server
Feb 202020
 

Disable mod only_full_group_by của msql : SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,’ONLY_FULL_GROUP_BY’,”)); Kiểm tra lại: SELECT @@sql_mode; GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’;flush privileges;

Chạy ứng dụng Nodejs sử dụng PM2

 Uncategorized  Comments Off on Chạy ứng dụng Nodejs sử dụng PM2
Feb 172020
 

Khởi động app$ pm2 start app.js Load Balance 4 instances of api.js: $ pm2 start api.js -i 4 Monitor in production: $ pm2 monitor Make pm2 auto-boot at server restart: $ pm2 startup

Các lệnh hay làm việc với Ubuntu

 Hệ thống  Comments Off on Các lệnh hay làm việc với Ubuntu
Feb 172020
 

useradd -m -d /opt/home/khanhnnvn khanhnnvn Cho tài khoản có quyền sudo usermod -aG sudo khanhnnvn List các tài khoản có quyền sudo: grep ‘^sudo:.*$’ /etc/group | cut -d: -f4 ufw allow from 183.81.32.14 to any port 3306 GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘root’@’192.168.31.1’ IDENTIFIED BY ‘daicakhanh21*’; flush privileges;

Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

 BlockChain  Comments Off on Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain
Oct 082019
 
Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain

Một trong những phần lớn nhất trong công nghệ blockchain chính là permissioned blockchain (blockchain được cấp phép hay blockchain đóng) và permissionless blockchain (blockchain không cần cấp phép hay blockchain mở). Sự khác biệt cơ bản khá rõ ràng: Bạn cần phê duyệt để sử dụng một permissioned blockchain, trong khi bất kỳ ai cũng có […]

Reset MySQL 5.7 root password

 Database  Comments Off on Reset MySQL 5.7 root password
Apr 092019
 
Reset MySQL 5.7 root password

sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & Then when paste this and hit [ENTER]mysql -urootuse mysql;update user set authentication_string=password(‘YOURSUPERSECRETPASSWORD’) where user=’root’;flush privileges;quitRestart MySQLLogin Mysql and change passset password=password(‘Admin321*’);