Network command

 Linux  Comments Off on Network command
Aug 272018
 

Cài đặt công cụ mạng: yum install net-tools 2. Câu lệnh add route và kiểm tra route route -n ip route add 172.16.122.11 via 172.16.216.1 dev eth0 3. Kiểm tra các port đang mở bởi service lsof -i tcp:22

Firewall on Linux

 Linux  Comments Off on Firewall on Linux
Aug 232018
 
Firewall on Linux

1055 ufw allow 8080 1138 ufw status 1139 ufw allow 3000 1144 ufw allow 4200 1603 ufw –help 1604 ufw enable –help 1605 ufw allow 8090 1606 ufw reload 1737 ufw allow 8686/tcp 1738 ufw reload 1756 ufw allow 5984/tcp 1757 ufw allow reload 1758 ufw allow reloads 1759 ufw reload 2004 ufw allow from […]

Oracle installation errors and fixes

 Database  Comments Off on Oracle installation errors and fixes
Aug 212018
 

This article will list all errors/issues I encounter during Oracle installation with their fix. It will be updated with all new errors I will encounter. In this article … … “Fix prior install” needs jar binary. Install it with the following command: $ yum -y install java-devel memcpy error in ins_ctx.mk Operating System: Oracle Enterprise Linux […]

Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

 BlockChain  Comments Off on Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer
Jun 252018
 
Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

Để tương tác với một business network, các ứng dụng có thể gọi đến các REST API. Để tạo một API cho một business network, bạn có thể dùng câu lệnh: composer-rest-server Để tạo một ứng dụng  Angular có thể giao tiếp với REST API, ta sử dụng lệnh yo hyperledger-composer Bạn có thể tham khảo  Developer Tutorial để […]

Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer

 BlockChain  Comments Off on Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer
Jun 122018
 
Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer

What is Hyperledger Fabric? Hyperledger Fabric là một blockchain không công khai cung cấp nền tảng cho ứng dụng giao dịch của doanh nghiệp. HF cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ thống Blockchain. What is Hyperledger Composer? Hyperledger Composer là một nền tảng cung cấp các giao tiếp nhằm mục đích phát triển […]

Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010

 Pentest  Comments Off on Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010
Jun 062018
 
Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010

Giới thiệu: Metasploit là một công cụ khá mạnh dành cho các chuyên giá đánh giá. Bài viết dưới đây giới thiệu cách quét một mạng máy tính với lỗi cụ thể.   Bước 1: Bạn cần kết nối metasploit với cơ sở dữ liệu: msfdb init Bước2: Bạn lệnh sau để scan một mạng, chỉ […]

Using the Database in Metasploit

 Pentest  Comments Off on Using the Database in Metasploit
Jun 052018
 
Using the Database in Metasploit

Setup our Metasploit Database In Kali, you will need to start up the postgresql server before using the database. [email protected]:~# systemctl start postgresql After starting postgresql you need to create and initialize the msf database with msfdb init [email protected]:~# msfdb init Creating database user ‘msf’ Enter password for new role: Enter it again: Creating databases ‘msf’ and ‘msf_test’ Creating configuration file in […]

Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7

 Uncategorized  Comments Off on Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7
May 052018
 

rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo [elasticsearch-6.x] name=Elasticsearch repository for 6.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md yum install elasticsearch config curl -X GET http://localhost:9200 Logstash rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch cat << EOF > /etc/yum.repos.d/logstash.repo [logstash-6.x] name=Elastic repository for 6.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md EOF yum install logstash Install Kibana  rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch cat […]

Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

 Linux  Comments Off on Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git
Feb 022018
 
Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

Chào các bạn, Công việc hàng ngày backup cơ sở dữ liệu, mã nguồn khá mất công. Tôi thử viết một đoạn sau để thực hiện backup dữ liệu mã mã nguồn của tôi lên git. Các bạn tham khảo đoạn code sau: #!/bin/bash # Database credentials user=”asianux_user” password=”asianux” host=”localhost” db_name=”db” # Other options backup_path=”/home/asianux/db” […]

Blockchain là gì?

 BlockChain  Comments Off on Blockchain là gì?
Feb 022018
 
Blockchain là gì?

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau từng nhóm 2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận 3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số […]