Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

 Database  Comments Off on Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu
Mar 052019
 
Cài đặt Kubernetes trên Ubuntu

Kubernetes là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, scaling, quản lý các container. Kubernetes được xây dựng bởi Google dựa trên kinh nghiệm quản lý sử dụng các container trong khi triển khai một hệ thống quản lý gọi là Borg ( nhiều lúc gọi là Omega). Chuẩn bị Cấu […]

Intro MySQL replication

 Database  Comments Off on Intro MySQL replication
Dec 182018
 
Intro MySQL replication

1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ thống cơ sở dữ liệu. Để mở rộng một hệ thống ta có hai phương pháp mở rộng là scale up và scale out. Bắt đầu […]

Add more disk using LVM

 Linux  Comments Off on Add more disk using LVM
Dec 182018
 
Add more disk using LVM

Step 1: Check disk Chúng ta cần kiểm tra chắc chắn rằng partition của chúng ta đang thao tác là Linux LVM Như bạn có thể thấy là /dev/sda5 ở trên là Linux LVM và nó có ID là 8e. 8e là mã hex để thể hiện nó là type kiểu Linux LVM. Như vậy […]

SingleSignOn Asianux

 Linux  Comments Off on SingleSignOn Asianux
Oct 192018
 

Thông tin chung Single sign on framework: Jasig CAS (Central Authentication Service – http://www.jasig.org/cas). Kiến thức cơ bản và Tài liệu Toàn bộ tài liệu về CAS có tại https://wiki.jasig.org/display/CAS/Home IBM WebSphere Portal 6.1 InfoCenter tại http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wpdoc/v6r1/index.jsp Zimbra wiki (http://wiki.zimbra.com/) Zimbra development documentation trong thư mục ZimbraServer/docs/ OpenLdap (http://www.openldap.org/) JAAS và Trust Authentication Interface for […]

Step by step instructions on self-signed certificate and Tomcat over SSL

 Linux  Comments Off on Step by step instructions on self-signed certificate and Tomcat over SSL
Oct 092018
 

Creating a self-signed certificate to test Tomcat https is easy, and this article gives you the step-by-step instructions on the following parts: 1. Create a self-signed host certificate using openSSL 2. Create a PKCS12 keystore and convert it to java keystore 3. Configure Tomcat 6 to use https, and redirect http to https 4. Create […]

Config SSL for Tomcat 8 GlobalSign

 Linux  Comments Off on Config SSL for Tomcat 8 GlobalSign
Oct 092018
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SSL CHO TOMCAT 8 Tạo file keystore từ tomcat keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore interface_asianux_org.jks Note: Vào thư mục chứa java sử dụng lệnh keytool hoặc ./keytool alias là tên của alias. Có thể đặt 1 tên bất kì. Ví dụ ở đây là đặt tên: “server”. […]

HowTo: Create a Self-Signed SSL Certificate on Nginx For CentOS / RHEL

 Linux  Comments Off on HowTo: Create a Self-Signed SSL Certificate on Nginx For CentOS / RHEL
Oct 052018
 
HowTo: Create a Self-Signed SSL Certificate on Nginx For CentOS / RHEL

A note about a self-signed certificates vs a third party issued certificates Fig.01: Cyberciti.biz connection encrypted and verified by a third party CA called GeoTrust, Inc. Usually, an SSL certificate issued by a third party. It provides privacy and security between two computers (client and server) on a public network by encrypting traffic. CA (Certificate […]

Mô hình web phổ biến.

 Linux  Comments Off on Mô hình web phổ biến.
Aug 312018
 
Mô hình web phổ biến.

Giới thiệu Khi quyết định xem nên sử dụng kiến trúc server nào cho ứng dụng Web của bạn, có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, ví dụ như hiệu năng, khả năng mở rộng, tính khả dụng, độ tin cậy, chi phí và dễ quản lý. Dưới đây là danh sách một […]

Network command

 Linux  Comments Off on Network command
Aug 272018
 

Cài đặt công cụ mạng: yum install net-tools 2. Câu lệnh add route và kiểm tra route route -n ip route add 172.16.122.11 via 172.16.216.1 dev eth0 3. Kiểm tra các port đang mở bởi service lsof -i tcp:22

Firewall on Linux

 Linux  Comments Off on Firewall on Linux
Aug 232018
 
Firewall on Linux

1055 ufw allow 8080 1138 ufw status 1139 ufw allow 3000 1144 ufw allow 4200 1603 ufw –help 1604 ufw enable –help 1605 ufw allow 8090 1606 ufw reload 1737 ufw allow 8686/tcp 1738 ufw reload 1756 ufw allow 5984/tcp 1757 ufw allow reload 1758 ufw allow reloads 1759 ufw reload 2004 ufw allow from […]