Sep 192014
 
Bài viết này tôi cung cấp cho các bạn một cách đơn giản để kiểm tra xem hệ thống thư điện tử bên bạn đã pass qua bước bảo mật cơ bản hay chưa?


Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Mở cửa sổ cmd bằng cách chọn Start  —> Run, hoặc nhấn phím Windows + R


Bước 2: Bạn kiểm tra máy của bạn có kết nối đến hệ thống mail server hay không. Nếu có kết nối bạn có lệnh: telnet mail.khanhnn.com 25
các thông số như sau:
mail.khanhnn.com là địa chỉ email server của bạn.
25: cổng kết nối smtp

Bạn thưc hiện gõ lệnh như hình dưới đây

Khi đó bạn sẽ nhận được một lời thông báo như sau:

Bước 3: Bạn gõ lệnh MAIL FROM: [email protected] (với [email protected] là địa chỉ email của bất kỳ ai trong tổ chức của bạn)

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Bước 4: Bạn gõ lệnh để truyền thông tin người nhận, tôi khuyến khích là địa chỉ email cá nhân của bạn.
RCPT TO: [email protected]

Nếu địa chỉ nhận đúng, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Bước 5: Bạn thực hiện viết nội dung thư sau câu lệnh DATA và kết thúc bằng dấu chấm (.)

Bạn có thể viết chủ đề của thư như sau:

Nội dung email sẽ được viết như sau:

Kết thúc bằng dấu chấm:

Khi thực hiện gửi thành công sẽ có thông bao:

Nếu bạn check được email bạn vừa gửi thì hệ thống của bạn đang có vấn đề về thẩm định, hãy liên lạc và báo lại cho quản trị viên hệ thống thư điện tử.
Chúc bạn thành công!