Sep 042015
 
cropped-Screenshot_4.pngBài viết hướng đẫn cài đặt Memcached, thư viện để php có thể kết nối tới memcached.

 

Bước 1

Download libevent , cài đặt :
#tar -xvf libevent-1.3b.tar.gz
#cd libevent-1.3b
#./configure
#make
#make install;
Bước 2
Download memcache, cài đặt :
#gunzip memcached-1.2.1.tar.gz
#tar -xvf memcached-1.2.1.tar
#cd memcached-1.2.1
#./configure
#make
#make install;
Bước 3
Tạo liên kết cho memcache :
#ln -s /usr/local/lib/libevent-1.3b.so.1 /lib/libevent-1.3b.so.1
memcached -d -u nobody -m 512 127.0.0.1 -p 11211
Bước 4
Cài đặt gói pecl cho PHP (memcache PHP extension):
#wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.1.2.tgz
#gzip -df memcache-2.1.2.tgz
#tar -xvf memcache-2.1.2.tar
#cd memcache-2.1.2
#phpize (Chú ý)
#./configure
#make
#make install
Chú ý : khi gõ lệnh #phpize có thể sẽ gặp lỗi như sau :
“Cannot find autoconf. Please check your autoconf installation”
Lỗi này là do bạn chưa install autoconf trên hệ thống. Bạn cần cài đặt autoconf và m4 cho hệ thống
Cách làm như sau:
# cd /usr/src
# wget http://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.9.tar.gz
# tar -zvxf m4-1.4.9.tar.gz
# cd m4-1.4.9/
# ./configure
# make
# make install
# cd ../
# wget http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.62.tar.gz
# tar -zvxf autoconf-2.62.tar.gz
# cd autoconf-2.62/
# ./configure
# make
# make install
Sau đó bạn có thể configure và install memcache PHP extension bình thường.
Bước 5
Tìm file php.ini, memcache.so bằng lệnh :
#whereis php.ini
#whereis memcache.so
Nó sẽ chỉ đường dẫn vào cả 2 file. Mở file php.ini.
Vào thư mục chứa file, gõ lệnh :
#nano php.ini
thêm câu lệnh sau vào file php.ini :
extension = /path/memcache.so
path là đường dẫn trực tiếp vào file memcache.so.
Trên đây là tất cả các bước cần thiết để cài đặt memcache cho hệ thống.
Chúc mọi người thành công