Sep 092015
 

Trong thực tế, khi cài đặt hoặc cấu hình mới một máy chủ quản trị viên cần kết nối ra Internet để thực hiện chạy câu lệnh Yum. Việc kết nói ra ngoài Internet đôi khi không cần thiết. Bài viết sẽ trình bày các bước thiết lập một máy chủ Yum để thực hiện cài đặt dễ dàng hơn.

Bước 1: Cài đặt phần mềm createrepo

yum install createrepo

Bước 2: Bạn thực hiện tạo thư mục chưa gói cài đặt

mkdir -p /repos/CentOS/6/5/Packages

Bước 3: Tạo kho repo với thư mục đó

createrepo /repos/CentOS/6/5

Bạn cũng có thể thực hiện copy gói mới và cập nhật lại bằng câu lệnh

createrepo --update /repos/CentOS/6/5

Bước 4: Cập nhật gói tin bằng cách copy

cp -arv /media/CentOS/Packages/* /repos/CentOS/6/5/

Bước 5: Tạo kho khi thực hiện copy

createrepo /repos/CentOS/6/5

Bước 6: Bạn cũng có thể thực hiện đồng bộ online

/usr/bin/rsync -avrt rsync://ftp.rezopole.net/centos/6.7/os/x86_64/Packages/ --exclude=debug /var/www/html/centos/6/base/

Bước 7: Thực hiện cài đặt Apache

yum install httpd
ln -s /var/www/html/CentOS /repos/CentOS

Bước 8: Thực hiện cài đặt vsftpd

yum install vsftpd
ln -s /var/ftp/public/CentOS /repos/CentOS

Bước 9:Cấu hình trên máy trạm

[onlinelabrepo]
 name=Local CentOS Repo
 baseurl=http://onlinelab.info/CentOS/6/5
 gpgcheck=0

Chúc bạn thành công.