Sep 122015
 
Redmine là phần mềm nguồn mở hữu ích cho việc quản trị dự án. Redmine có các chức năng: Lập kế hoạch (schedule, estimated effort, assign) Nhập actual effort, tiến độ công việc Tùy biến một số các report để quản lý và theo dõi tiến độ công việc, tạo các reminder để nhắc nhở mình. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Redmine trên môi trường máy chủ Ubuntu Server.

 

Bước 1: Cài đặt các gói phần mềm liên quan
– Cài đặt MySQL:

apt-get install mysql-server

– Cài đặt Redmine

apt-get install redmine

– Cài đặt gói hỗ trợ:

apt-get install libapache2-mod-passenger

Bước 2: Cấu hình webserver

ln -s /usr/share/redmine/public /var/www/redmine

chown -R www-data:www-data /var/www/redmine
echo "RailsBaseURI /redmine" > /etc/apache2/sites-available/redmine
a2ensite redmine
/etc/init.d/apache2 reload
/etc/init.d/apache2 restart

Bước 4: Cấu hình thêm module cho Apache

vim /etc/apache2/mods-available/passenger.conf

Thay đổi nội dung như sau:

<IfModule mod_passenger.c>
  PassengerRoot /usr
  PassengerRuby /usr/bin/ruby
  PassengerDefaultUser www-data
</IfModule>

Tạo link

ln -s /var/cache/redmine/default/plugin_assets /usr/share/redmine/public/

Tạo file cấu hình cơ sở dữ liệu:

production:
adapter: mysql
database: redmine
host: localhost
username: root
password: admin123
encoding: utf8

Bước 5: Thực hiện các lệnh sau:

$ rake generate_session_store
$ RAILS_ENV=production rake db:migrate
$ RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data

Bước 6: Chạy lệnh sau:

$ ruby script/server webrick -e production

Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công!