Nov 112015
 

Tiếp theo loạt bài về Docker, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt Docker trên Ubuntu 14.04 (vì mình sử dụng phiên bản này).

1, Đăng nhập vào user có thể thực thi câu lệnh sudo với quyền admin.

2, Kiểm tra xem curl đã được cài đặt hay chưa

$ which curl

nếu curl chưa được cài đặt, thì thực thi câu lệnh sau để cài đặt nó.

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install curl

3, Tải về phiên bản mới nhất của Docker Package.

$ curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

Thực thi câu lệnh, nếu hệ điều hành yêu cầu quyền admin. Thì hãy thực thi nó với câu lệnh sudo.

Nếu bị lỗi về proxy, hãy thực thi câu lệnh này trước khi thực hiện câu lệnh trên.

$ curl -sSL https://get.docker.com/gpg | sudo apt-key add

4, Kiểm tra xem docker đã được cài đặt một cách hoàn chỉnh chưa.

$ sudo docker run hello-world

Hệ thống sẽ trả về nội dung của gói helloworld trên màn hình.
Chúc bạn thành công

Phần tiếp theo của loạt bài về docker sẽ được cập nhật tại đây.