Nov 162015
 
 1. Yêu cầu:

– Hệ điều hành: Ubuntu.

– PHP phiên bản: 5.5.29.

– Oracle Client: 2 gói phần mềm có tên instantclient-basic-linux-12.1.0.2.0 và instantclient-sdk-linux-12.1.0.2.0.

 1. Các bước cài đặt:

Bước 1: bạn chạy các câu lệnh sau:

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install php5-dev php-pear libaio1

 

Bước 2: Bạn chỉnh sửa file /etc/environment chú ý thay đổi đường dẫn của bạn

# Oracle Instant ClientLD_LIBRARY_PATH=”/usr/local/lib/instantclient_11_2″

TNS_ADMIN=”/usr/local/lib/instantclient_11_2″

ORACLE_BASE=”/usr/local/lib/instantclient_11_2″

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE

Với bản 12.1

LD_LIBRARY_PATH=”/usr/local/lib/instantclient_12_1″

TNS_ADMIN=”/usr/local/lib/instantclient_12_1″

ORACLE_BASE=”/usr/local/lib/instantclient_12_1″

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE

 

Bước 3: Bạn download 2 gói phần mềm có tên trên và giải nén vào thư mục: /usr/local/lib

cd /usr/local/lib

sudo unzip <location-of-instant-client-basic>

sudo unzip <location-of-instant-client-sdk>

cd instantclient_11_2sudo

ln -s libclntsh.so.11.1 libclntsh.so

ln -s libclntsh.so.12.1 libclntsh.so

 

Bước 4: Bạn chạy lệnh sau:

sudo pecl install oci8

 

Nếu chương trình có yêu cầu nhập, bạn nhập:

instantclient,/usr/local/lib/instantclient_12_1

Bước 5: Bạn cần chỉnh sửa file cấu hình của php để enable oci lên

vim  /etc/php5/cli/php.iniextension=oci8.so

Bước 5: Khởi động lại Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 reload

I fix this problem in my CENTOS 6.6 and php 5.6.8 in these two ways:

 1. If you need DTRACE:
  • yum install systemtap-sdt-devel
  • export PHP_DTRACE=yes
  • pecl install oci8
 2. if you don’t like DTRACE:
  • Download the oci8 tar ball and extract the files
  • modify the file ‘php_oci8_int.h’, change the 48th line
   #include “oci8_dtrace_gen.h”to #undef HAVE_OCI8_DTRACE
  • phpize
  • ./configure –with-oci8=
  • make
  • make install