Nov 162015
 

Xử lý lỗi The listener supports no services trên Oracle Database (lsnrctl status)

Tình huống

Khi thực hiện login root vào server DB bình thường, telnet từ client đến cổng 1521 của server database được nhưng khi kết nối bằng client (sqlplus) báo lỗi

ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor

Giải pháp

Lên server và chuyển sang user oracle với các câu lệnh sau:

su – oracle

Kiểm tra listener

lsnrctl status

Nhận được kết quả có dạng như sau:

[oracle@DB19 ~]$ lsnrctl status

Alias                     LISTENER

Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.1.0.6.0 – Production

Start Date                06-NOV-2015 18:04:00

Uptime                    0 days 0 hr. 10 min. 28 sec

Trace Level               off

Security                  ON: Local OS Authentication

SNMP                      OFF

Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin/listener.ora

Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/DB19/listener/alert/log.xml

Listening Endpoints Summary…

The listener supports no services

The command completed successfully

Ta nhận thấy Oracle Listener báo lại cho chúng ta message: The listener supports no services điều này có nghĩa database instance chưa được startup. Hãy thực hiện lệnh sau:

[oracle@DB19 ~]$ sqlplus / as sysdba

Connected to an idle instance.

SQL> startup

Khi này db instance bắt đầu khởi động kết quả sẽ có dạng như sau:

ORACLE instance started.

Total System Global Area  839282688 bytes

Fixed Size                  2149040 bytes

Variable Size             608175440 bytes

Database Buffers          222298112 bytes

Redo Buffers                6660096 bytes

Database mounted.

Database opened.

Và như vậy ta có thể kết nối lại với client để hưởng thành quả.