Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

Bước 1: Sinh key trên máy chứa mã nguồn mà bạn muốn backup

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “khanhnnvn@gmail.com”

Bước 2: Key sẽ lưu ở đường dẫn mặc định: /root/.ssh/id_rsa.pub

bạn kiểm tra key bằng lệnh: cat  /root/.ssh/id_rsa.pub

Bước 3: Bạn copy key vào tài khoản bitbucket như hình dưới đây.

Bạn dùng lệnh ssh -T git@bitbucket.org để kiểm tra việc kết nối.

Bước 4: Thay đổi url source từ http sang ssh bằng lệnh:

git remote set-url origin git@bitbucket.org:tai_khoan/ma_nguon.git

kiểm tra:

git remote -v

Bước 5: Để push code lên bạn có thể dùng lệnh:

git push origin master

Nếu bạn muốn add các phần thay đổi thì dùng các lệnh sau:

git add -A

git commit -am “x”

Sau đó đẩy code lên.

Bạn hoàn toàn có thể viết chương trình tự động để đẩy việc này hàng ngày bằng cách set crontab.

Chúc bạn thành công.