Jan 312018
 

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết:

yum install mod_ssl

Bước 2: Bạn sinh ra 2 file csr và key

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out asianux.csr -keyout asianux.key -subj “/C=VN/ST=Hanoi/L=Hanoi/O=Asianux/OU=IT/CN=asianux.org.vn”

Bước 3: Bạn gửi file csr cho hỗ trợ phía GlobalSign, bạn sẽ nhận được các file chứng chỉ.

Bước 4: Thiết lập Apache với các chứng chỉ đã có, ví dụ file cấu hình như sau:

<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/html/asianux/html
ServerName asianux.org.vn
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/asianux.cer
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/asianux.key
SSLCACertificateFile /etc/httpd/ssl/AV_intermediate.cer
</VirtualHost>

Chúc bạn thành công.