Feb 022018
 

Chào các bạn,

Công việc hàng ngày backup cơ sở dữ liệu, mã nguồn khá mất công. Tôi thử viết một đoạn sau để thực hiện backup dữ liệu mã mã nguồn của tôi lên git. Các bạn tham khảo đoạn code sau:

#!/bin/bash

# Database credentials
user=”asianux_user”
password=”asianux”
host=”localhost”
db_name=”db”

# Other options
backup_path=”/home/asianux/db”
date=$(date +”%d-%b-%Y”)

# Set default file permissions
umask 177

# Dump database into SQL file
mysqldump –user=$user –password=$password –host=$host $db_name > $backup_path/$db_name-$date.sql

# Delete files older than 30 days
find $backup_path/* -mtime +30 -exec rm {} \;

# Push to git backup code and db
sleep 10
cd /var/asianux
git add .
git commit -m “Auto Commit Asianux”
git push origin master
echo “Backup code and db finish! Goodluck”

Sau đó bạn thiết lập chạy crontab để chạy tự động.