Aug 272018
 
  1. Cài đặt công cụ mạng:

yum install net-tools

2. Câu lệnh add route và kiểm tra route

route -n

ip route add 172.16.122.11 via 172.16.216.1 dev eth0

3. Kiểm tra các port đang mở bởi service

lsof -i tcp:22