khanhnnvn

Add more disk using LVM

 Linux  Comments Off on Add more disk using LVM
Dec 182018
 

Step 1: Check disk

Chúng ta cần kiểm tra chắc chắn rằng partition của chúng ta đang thao tác là Linux LVM

fdisk -l

Như bạn có thể thấy là /dev/sda5 ở trên là Linux LVM và nó có ID là 8e. 8e là mã hex để thể hiện nó là type kiểu Linux LVM. Như vậy chúng ta đã kiểm tra được đang làm việc trên Linux LVM rồi.

Như thông tin trong ảnh bên dưới thì ổ cứng hiện tại là 20GB và nó đang được đặt trong logical với tên là /dev/mapper/Mega-root nơi mà chúng ta sẽ mở rộng ổ cứng mới.

2. Increasing the virtual hard disk

Tiếp theo chúng ta cần thay đổi ổ cứng của máy ảo từ 20GB thành 30GB bằng cách thay đổi setting của VMWare.

3. Detect the new disk space

Như vậy là chúng ta đã tăng được ổ cứng ở tầng hardware rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo partition mới dựa trên ổ cứng này.

Trước khi chúng ta có thể làm được điều này thì cần phải check được “unallocated disk” đã được phát hiện ở server chưa. Bạn có thể sử dụng lệnh “fdisk -l” để xem danh sách primay disk. Tuy nhiên bạn có thể sẽ nhìn thấy list giống như trạng thái ban đầu, ở thời điểm này bạn không cần phải restart server mà vẫn có thể check được thay đổi bằng command dưới đây.

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan

THeo như hình ảnh bên dưới thì chúng ta có thể xác nhận được là đã hiển thị bao gồm cả ổ cứng mới.

4. Partition the new disk space

Như bạn đã thấy chúng ta đang làm việc với /dev/sda và chúng ta sẽ tạo primary partition mới bằng cách sử dụng fdisk.

fdisk /dev/sda

Chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn như bên dưới và nhập theo kí tự in đậm. Chú ý chọn m để có thể get tất cả commands liên quan đến fdisk

‘n’ là để thêm partition mới

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): n

‘p’ là để tạo primary partition

Command action
  l  logical (5 or over)
  p  primary partition (1-4)
p

Chúng ta đã có /dev/sda1 và /dev/sda2 như trên vì vậy sử dụng 3 để tạo /dev/sda3

Partition number (1-4): 3

Tiếp theo enter 2 lần để nhận default cylinders đầu và cuối

First cylinder (2611-3916, default 2611): "enter"
Using default value 2611
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (2611-3916, default 3916): "enter"
Using default value 3916

‘t’ là để thay đổi system ID của partition, trong trường hợp này sẽ thay đổi về 3 vừa được tạo ở trên.

Command (m for help): t
Partition number (1-5): 3

Mã code hex 8e là code cho Linux LVM

Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 3 to 8e (Linux LVM)

‘w’ là để ghi vào bảng các disk và exit.

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

Bạn có thể thấy cảnh báo cần reboot lại nhưng nếu bạn ko thấy partition mới bằng cách sử dụng “fdisk -l” thì có thể chạy “partprobe -s” để quét lại bảng partition.

5. Increasing the logical volume

Sử dụng lệnh pvcreate để tạo physical volume sử dụng LVM.

 Device /dev/sda3 not found (or ignored by filtering).

để không phải reboot lại thì bạn phải sử dụng partprobe/partx sau đó thực hiện lại lệnh pvcreate.

root@Mega:~# pvcreate /dev/sda3
 Physical volume "/dev/sda3" successfully created

Tiếp theo kiểm tra xem tên hiện tại của volume group bằng lệnh vgdisplay.

root@Mega:~# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        Mega
...
VG Size        19.76 GiB

Bây giờ mở rộng “Mega” bằng cách add thêm physical volume /dev/sda3 bằng lệnh pvcreate

root@Mega:~# vgextend Mega /dev/sda3
 Volume group "Mega" successfully extended

Sử dụng lệnh pvscan để scan tất cả disk cho physical volumes. Nó sẽ bao gồm /dev/sda5 ban đầu và physical volume vừa thêm /dev/sda3

root@Mega:~# pvscan
 PV /dev/sda5  VG Mega  lvm2 [19.76 GiB / 0  free]
 PV /dev/sda3  VG Mega  lvm2 [10.00 GiB / 10.00 GiB free]
 Total: 2 [29.75 GiB] / in use: 2 [29.75 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

Tiếp theo là tăng logical volume Đầu tiên kiểm tra đường dẫn của logical volume sử dụng lvdisplay

root@Mega:~# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/Mega/root

Extend logical volume sử dụng

root@Mega:~# lvextend /dev/Mega/root /dev/sda3
 Extending logical volume root to 28.90 GiB
 Logical volume root successfully resized

Bước cuối cùng là resize lại file system sử dụng resize2fs

Step 2: xfs_growfs /dev/Mega/root

SingleSignOn Asianux

 Linux  Comments Off on SingleSignOn Asianux
Oct 192018
 

Thông tin chung

Kiến thức cơ bản và Tài liệu

Sơ đồ triển khai SSO cho Cổng TTĐT Asianux và các ứng dụng

Sơ đồ máy chủ và ứng dụng

 • Máy chủ Portal (www.asianux.org.vn – IP: ) cài đặt Cổng TTĐT Asianux.
  • IBM HTTP Server (/opt/IBM/HTTP)
  • IBM WebSphere Application Server – WAS 6.1.0.19 (/opt/IBM/WebSphere/AppServer)
  • IBM WebSphere Portal v6.1.0.1 (/opt/IBM/WebSphere/wp_profile)
  • phpBB v3 (/opt/www/forum)
 • Máy chủ Email (mail.asianux.org.vn – IP: asianux.org.vn/10.0.0.?) cài đặt Zimbra Email Server.
  • Email Server (/opt/zimbra), mailboxd chạy trên jetty Application Server (/opt/zimbra/jetty)
  • Zimbra Internal Ldap (/opt/zimbra/openldap)
 • Máy chủ Database (IP trong 10.0.0.?) cài đặt IBM DB2 LUW v9.
 • Máy chủ LDAP và CAS (cas.asianux.org.vn,) cài đặt OpenLdap Server và CAS Server.
  • LDAP (OpenLdap, base: dc=asianux,dc=org,dc=vn)
   • Nhánh cn=groups,dc=asianux,dc=org,dc=vn chứa các group nhóm NSD
   • Nhánh cn=people,dc=asianux,dc=org,dc=vn chứa các tài khoản NSD
  • CAS Server (v3, download tại đây http://www.jasig.org/cas/download)
   • Application Server: tomcat 6
   • Thư mục cài đặt /opt/CAS

Sơ đồ triển khai CAS

 • CASifying WebSphere Portal : cài đặt một CAS Client trên WAS dựa trên cơ chế Trust Association Interceptor (TAI) interface của WebSphere.
 • CASifying Zimbra : cài đặt một CAS client trên Zimbra dựa trên cơ chế pre-authentication của Zimbra.
 • Khi các ứng dụng (portal, email) cần xác thực NSD, các CAS client tương ứng sẽ trao đổi với CAS server theo một giao thức nhất định (giao thức CAS). CAS server sẽ xác thực dựa trên cở sở dữ liệu LDAP và trả lại kết quả cho các CAS client. Các CAS client sau đó sẽ tiến hành công đoạn xác thực theo cơ chế nội tại của mỗi ứng dụng (TAI hoặc pre-authentication).
 • Khi các cơ sở dữ liệu NSD nội tại (ở đây là Zimbra Internal Ldap) thay đổi (ví dụ : thêm, xóa, thay đổi account), cần có một thao tác đồng bộ với External Ldap. Phương án đơn giản nhất là viết một đoạn script đồng bộ giữa 2 Ldap server và cho chạy theo định kỳ.

Cài đặt

Các bước cài đặt

 • Cài đặt và thiết lập LDAP server.
 • Thêm Ldap Server vào Federated Repository của WebSphere Portal với basedn dc=asianux,dc=org,dc=vn  (default Repository của WPS là file repository, base o=defaultWIMFileBasedRealm).
 • Cài đặt và cấu hình CAS server.
 • Cài đặt và cấu hình CASifying WebSphere.
 • Cài đặt và cấu hình CASifying Zimbra.
 • Cài đặt và cấu hình Single Sign Out.
 • Cấu hình thay đổi login và logout page cho Portal và Email.
 • Cài đặt plugin Change Password cho Zimbra

Thêm Ldap ngoài vào WSP Federated Repository

 • Làm theo hướng dẫn trong WebSphere Portal 6.1 Info Center, search “federated repository”.

CAS Server

 • Theo framework CAS chuẩn, để đảm bảo tính security, CAS server phải được truy cập qua tầng giao thức SSL (https://), nếu không các giao dịch giữa client và server sẽ không được chấp nhận.
 • Tuy nhiên, các server Asianux chưa có trusted certificate nên khi truy cập bằng https sẽ hiện lên thông báo (giống như thông báo khi vào mail.vietsoftware.com).
 • Vì vậy, tạm thời ban đầu CAS server sẽ được modified đi một chút để có thể chấp nhận giao thức http thông thường, các CAS client cũng vậy.

CASifying WebSphere

 • Làm theo hướng dẫn tại https://wiki.jasig.org/pages/viewpage.action?pageId=19314 lưu ý  mấy thông số sau:
  • Dùng cas-client v2
  • <WPSInstallDirectory> = /opt/IBM/WebSphere/wp_profile
  • Sửa một chút code sau đó build lại 2 file CasClientWebsphere-x.x.x.jar và casclient-2.1.1.jar
  • Interceptor Classname: octo.cas.client.websphere.CasTAI511
  • CAS_VALIDATION_URL = http://cas.asianux.org.vn/cas/serviceValidate
  • PRINCIPAL_PREFIX= uid= (lưu ý dấu bằng = ở cuối)
  • PRINCIPAL_SUFFIX = ,dc=asianux,dc=org,dc=vn (lưu ý dấu phảy , ở đầu)
  • STORE_PROXY_TICKET= false (chưa dùng cơ chế proxy ticket)

CASifying Zimbra

Single Sign Out

Thiết lập login page cho portal

Thiết lập logout page cho portal

redirect.logout=true

redirect.logout.ssl=false

redirect.logout.url=http://cas.asianux.org.vn/SingleSignOut/CasSSOut?from=portal

Thiết lập logout page cho Zimbra

ChangeExtLdapPassword

 • Cơ chế Change password listener cho phép viết các Zimbra extensions thực hiện một số thao tác trước hoặc sau khi password được đổi trong internal Zimbra LDAP server (http://bugzilla.zimbra.com/attachment.cgi?id=22251).
 • ChangeExtLdapPassword extension sử dụng cơ chế Change password listener để đổi password ở external LDAP đồng thời với thao tác đổi password bên trong Zimbra.
 • Cài đặt (xem http://blog.zimbra.com/blog/archives/2010/04/extending-zimbra-with-server-extensions.html)
  • Build ChangeExtLdapPasswordExt.jar.
  • Tạo thư mục /opt/zimbra/lib/changeExtLdapPassword và copy ChangeExtLdapPasswordExt.jar vào đó.
  • Restart Zimbra.

Step by step instructions on self-signed certificate and Tomcat over SSL

 Linux  Comments Off on Step by step instructions on self-signed certificate and Tomcat over SSL
Oct 092018
 

Creating a self-signed certificate to test Tomcat https is easy, and this article gives you the step-by-step instructions on the following parts:

1. Create a self-signed host certificate using openSSL

2. Create a PKCS12 keystore and convert it to java keystore

3. Configure Tomcat 6 to use https, and redirect http to https

4. Create a Java client to talk to the Tomcat over SSL with the self-signed certificates

Part 1.  Create a self-signed host certificate using openSSL

There are different ways of creating a self-signed certificate, such as using Java keytool.  But I prefer openSSL because the keys and certificates generated this way are more standardized and can be used for other purposes.  The openSSL HOWTO page gives you a lot of details and other information.

1.1 Create a pair of PKI keys

PKI stands for Public Key Infrastructure, which is also known as Asymmetric key pair, where you have a private key and a public key.  The private key is a secret you guard with your honor and life, and the public key is something you give out freely.  Messages encrypted with one can be decrypted with the other.  While generally speaking, given one key, it should be infeasible to derive the other.  However, openSSL makes it so that given a private key, you can easily derive the public key (but not vice versa, otherwise the security is broken).  For this reason, when you generate a key using openSSL, it only gives you a private key.

As a side note, the word asymmetric is really a poor choice.  Once, a security expert was giving a presentation to a roomful of students on PKI, and one of his slides was supposed to have the title “Asymmetric key scheme”, but perhaps it was the fonts he used, or perhaps he made a last-minute typo,  it looked like there was a space between the letter “A” and the rest of the letter.  After that presentation, quite a few naive students began to think that  PKI is a symmetric (WRONG!) key scheme where it should be exactly the opposite — this is probably a less forgivable mistake than blowing up the chemistry lab because someone thinks inflammable means not flammable.

1.1.1 Create a host private key using openSSL

1
openssl genrsa -out HOSTNAME-private.pem 2048

This private key is 2048 bits long, generated using RSA algorithm, and we choose not to protect it with an additional passphrase because the key will be used with a server certificate.  The name of the private key is HOSTNAME-private.pem where HOSTNAME should be replaced by the name of the machine you intend to host Tomcat.

1.1.2 Derive the public key using openSSL.  This step is not necessary, unless  you want to distribute the public key to others.

1
openssl rsa -in HOSTNAME-private.pem -pubout  > HOSTNAME-public.pem

1.2 Create a self-signed X509 certificate

1
openssl req -new -x509 -key HOSTNAME-private.pem -out HOSTNAME-certificate.pem -days 365

Then you will be prompted to enter a few pieces of information, use “.” if you wish to leave the field blank

1
2
3
4
5
6
7
8
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:US
State or Province Name (full name) [Some-State]:Indiana
Locality Name (eg, city) []:Bloomington
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Cool Org
Organizational Unit Name (eg, section) []:Cool IT
Common Name (eg, YOUR name) []:Cool Node
Email Address []:.

You will now see your host certificate file HOSTNAME-certificate.pem

UPDATE: The field Common Name is quite important here.  It is the hostname of the machine you are trying to certify with the certificate, which is the name in the DNS entry corresponding to your machine IP.

If your machine does not have a valid DNS entry (in other words, doing a nslookup on the IP of your machine doesn’t give you anything), the host certificate probably won’t work too well for you.  If you are only doing some very minimalistic https connection using only the HttpsURLConnection provided by Java, you can probably get by by disabling the certificate validation as outline towards the end of this article; however, if you use other third-party software packages, you will probably get an exception look like the following:

1
java.io.IOException: HTTPS hostname wrong:  should be <xxx.yyy.zzz>

This is because many security packages would check for things such as URL Spoofing, and when they do a reverse lookup of the machine IP,  but do not yield the same hostname as what is in the certificate, they think something is fishy and throws the exception.

Part 2. Create a PKCS12 keystore and convert it to a Java keystore

Java keytool does not allow the direct import of x509 certificates with an existing private key, and here is a Java import key utility Agent Bob created to get around that.  However, we can still get it to work even without this utility.  The trick is to import the certificate into a PKCS12 keystore, which Java keytool also supports, and then convert it to the Java keystore format

2.1 Create a PKCS12 keystore and import (or export depending on how you look at it) the host certificate we just created

1
openssl pkcs12 -export -out keystore.pkcs12 -in HOSTNAME-certificate.pem -inkey HOSTNAME-private.pem

It will ask you for the export password, and it is recommended to provide a password.

2.2 Convert the PKCS12 keystore to Java keystore using Java keytool.

1
keytool -importkeystore -srckeystore keystore.pkcs12 -srcstoretype PKCS12 -destkeystore keystore.jks -deststoretype JKS

Keytool will first ask you for the new password for the JKS keystore twice, and it will also ask you for the password you set for the PKCS12 keystore created earlier.

1
2
3
4
5
Enter destination keystore password:
Re-enter new password:
Enter source keystore password:
Entry for alias 1 successfully imported.
Import command completed: 1 entries successfully imported, 0 entries failed or cancelled

It will output the number of entries successfully imported, failed, and cancelled.  If nothing went wrong, you should have another keystore file: keystore.jks

Part 3. Configure Tomcat to use HTTPS

With the keystore in place, we can now configure Tomcat to communicate via SSL using the certificate.

3.1 Configure Tomcat HTTPS Connector.

Edit CATALINA_HOME/conf/server.xml, where CATALINA_HOME is the base directory of Tomcat.  By default, the HTTPS Connector configuration is commented out.  We can search for “8443” which is the default port number for HTTPS connector, and then either replace the configuration block, or add another block just below.  We are going to use the Coyote blocking connector:

1
2
3
4
5
6
7
<!--
 <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
 maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
 clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
 -->
<Connector port="8443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" SSLEnabled="true" maxThreads="150" secure="true" scheme="https" keystoreFile="PATH/TO/keystore.jks" keystorePass="JKS_KEYSTORE_PASSWORD" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

In the snippet above, PATH/TO/keystore.jks is the path to the Java Keystore we created earlier, and I recommend using the absolute path to eliminate any confusion.  Also provide the keystore password – it is in plain text, so protect server.xml using the correct permission (700).

The Tomcat SSL configuration instruction is a bit misleading and may let us believe both blocking and non-blocking should be configured.  This is not true because the port number can only be used by one connector type.

This configuration enables Tomcat to communicate HTTPS on port 8443.  At this point, it is a good idea to fire up Tomcat and make sure the configuration works using a web browser.

1
2
cd CATALINA_HOME
bin/startup.sh

And point your web browser to https://HOSTNAME:8443 to see if Tomcat’s front page shows up.  Since we are using a self-signed certificate, your browser may complain about the certificate being not secure.  Accept the certificate so your browser can display the page.

3.2 Configure Tomcat to redirect HTTP to HTTPS

However, so far, Tomcat still supports HTTP (default port is 8443, but it may have been changed in your situation).  It would be desirable to automatically redirect any requests to the HTTP over to the HTTPS.  The first thing to do is edit CATALINA_HOME/conf/server.xml again, and this time, locate the Connector configuration for HTTP, and modify it so that the “redirectPort” attribute points to the HTTPS port (8443 by default).

1
2
3
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
 connectionTimeout="20000"
 redirectPort="8443" />

Now save server.xml, and edit web.xml, and add the following block to the end of the file, just before the </web-app> tag (in other words, the security-constraint section must be added AFTER the servlet-mapping sections:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<web-app ...>
...
  <security-constraint>
    <web-resource-collection>
      <web-resource-name>All Apps</web-resource-name>
      <url-pattern>/*</url-pattern>
    </web-resource-collection>
    <user-data-constraint>
      <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
    </user-data-constraint>
  </security-constraint>
</web-app>

Save this file, restart Tomcat again. This time, open a browser and enter the URL to the normal HTTP port, and see if Tomcat redirects to the HTTPS port.

Part 4. Create a test Java client to talk to Tomcat over SSL

Since we created our own self-signed certificate, if we just use a Java HttpsURLConnection client trying to connect to the Tomcat over SSL, it will not honor the certificate and throw an exception like the following:

Config SSL for Tomcat 8 GlobalSign

 Linux  Comments Off on Config SSL for Tomcat 8 GlobalSign
Oct 092018
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SSL CHO TOMCAT 8

 1. Tạo file keystore từ tomcat

keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore interface_asianux_org.jks

Note:

 • Vào thư mục chứa java sử dụng lệnh keytool hoặc ./keytool
 • alias là tên của alias. Có thể đặt 1 tên bất kì. Ví dụ ở đây là đặt tên: “server”.
 • Sau khi gõ lệnh sẽ hỏi pass à đặt 1 pass cho chùm keystore. ở đây tên chùm keystore là jks

 

 1. Tạo ra file .csr bằng lệnh:

keytool keytool -certreq -alias server -file interface_asianux_org.csr -keystore interface_asianux_org.jks

Note:

Chú ý tên alias phải trùng với trên alias đã tạo ở trên

Kiểm tra lại xem đã tạo file csr chưa bằng lệnh: LS

 1. Gửi file .crs cho nhà đăng ký dịch vụ và chờ nhà cung cấp gửi trả lại file . ở đây nhà cung cấp trả lại 2 file dạng “certificate.p7b” và “intermediate.cer”
 2. Chèn key từ nhà cung cấp vào chùm keystore có sẵn của mình:

keytool -import -alias AVIntermediate -trustcacerts -file intermediate.cer -keystore interface_asianux_org.jks

keytool -import -alias server -trustcacerts -file certificate.p7b -keystore interface_asianux_org.jks

 1. Kiểm tra lại key đã chèn vào chùm keystore bằng lệnh:
 2. Chỉnh sửa lại file server.xml ( ở đây có thể lựa chọn port khác ngoài port 443)

<Connector port=”8080″ protocol=”HTTP/1.1″

connectionTimeout=”20000″

redirectPort=”443″ />

<Connector port=”443″

protocol=”org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol”               maxThreads=”150″ SSLEnabled=”true” scheme=”https” secure=”true”

clientAuth=”false” sslProtocol=”TLS” keystoreFile=”/opt/jdk1.8.0_111/jre/bin/interface_asianux_org.jks” keystorePass=”123456″ keyAlias=”server” />

 

Note: tại đây lưu ý nếu trên server của bạn chạy cả apachi thì bạn phải đổi lại port của apachi trong file ssl.conf sang 1 port khác. Ví dụ: 443à9443

 1. Thử lại dịch vụ trên server: https://x.x.x.x:443

Note: lưu ý bảng iptable trên linux mở port 8443 hoặc 443

HowTo: Create a Self-Signed SSL Certificate on Nginx For CentOS / RHEL

 Linux  Comments Off on HowTo: Create a Self-Signed SSL Certificate on Nginx For CentOS / RHEL
Oct 052018
 

A note about a self-signed certificates vs a third party issued certificates

Fig.01: Cyberciti.biz connection encrypted and verified by a third party CA called GeoTrust, Inc.
Fig.01: Cyberciti.biz connection encrypted and verified by a third party CA called GeoTrust, Inc.
 1. Usually, an SSL certificate issued by a third party. It provides privacy and security between two computers (client and server) on a public network by encrypting traffic. CA (Certificate Authorities) may issue you a SSL certificate that verify the organizational identity (company name), location, and server details.
 2. A self-signed certificate encrypt traffic between client (browser) and server. However, it can not verify the organizational identity. You are not depend upon third party to verify your location and server details.

Our sample setup

 • Domain name: theos.in
 • Directory name: /etc/nginx/ssl/theos.in
 • SSL certificate file for theos.in: /etc/nginx/ssl/theos.in/self-ssl.crt
 • ssl certificate key for theos.in: /etc/nginx/ssl/theos.in/self-ssl.key
 • Nginx configuration file for theos.in: /etc/nginx/virtual/theos.in.conf

Step #1: Make sure SSL aware nginx installed

Simply type the following command to verify nginx version and feature:
$ /usr/sbin/nginx -V
Sample outputs

nginx version: nginx/1.4.3
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3) (GCC) 
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf 
...
....
..

If nginx is not installed, type the following command to download and install nginx using yum command:
# yum install nginx
See how to install Nginx web server On CentOS Linux 6 or Red Hat Enterprise Linux 6 using yum command for more information.

Step #2: Create a directory

Type the following mkdir command to create a directory to store your ssl certificates:
# mkdir -p /etc/nginx/ssl/theos.in

Use the following cd command to change the directory:
# cd /etc/nginx/ssl/theos.in

Step #3: Create an SSL private key

To generate an SSL private key, enter:
# openssl genrsa -des3 -out self-ssl.key 1024
OR better try 2048 bit key:
# openssl genrsa -des3 -out self-ssl.key 2048
Sample outputs:

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
...++++++
...............++++++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for self-ssl.key: Type-Your-PassPhrase-Here
Verifying - Enter pass phrase for self-ssl.key: Retype-Your-PassPhrase-Here

Warning: Make sure you remember passphrase. This passphrase is required to access your SSL key while generating csr or starting/stopping ssl.

Step #4: Create a certificate signing request (CSR)

To generate a CSR, enter:
# openssl req -new -key self-ssl.key -out self-ssl.csr
Sample outputs:

Enter pass phrase for self-ssl.key: Type-Your-PassPhrase-Here
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:IN
State or Province Name (full name) []:Delhi
Locality Name (eg, city) [Default City]:New Delhi
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:nixCraft LTD
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:theos.in
Email Address []:webmaster@nixcraft.com 

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Step #5: Remove passphrase for nginx (optional)

You can remove passphrase from self-ssl.key for nginx server, enter:
# cp -v self-ssl.{key,original}
# openssl rsa -in self-ssl.original -out self-ssl.key
# rm -v self-ssl.original

Sample outputs:

Enter pass phrase for self-ssl.original: Type-Your-PassPhrase-Here
writing RSA key

Step #6: Create certificate

Finally, generate SSL certificate i.e. sign your SSL certificate with your own .csr file for one year:
# openssl x509 -req -days 365 -in self-ssl.csr -signkey self-ssl.key -out self-ssl.crt
Sample outputs:

Signature ok
subject=/C=IN/ST=Delhi/L=New Delhi/O=nixCraft LTD/OU=IT/CN=theos.in/emailAddress=webmaster@nixcraft.com
Getting Private key

Step #7: Configure the Certificate for nginx

Edit /etc/nginx/virtual/theos.in.conf, enter:
# vi /etc/nginx/virtual/theos.in.conf
The general syntax is as follows for nginx SSL configuration:

server {
  #for ipv4
  listen 443 ssl http2;
  #for ipv6
  #listen [::]:443 ssl http2;
  ssl_certificate   /path/to/self-ssl.crt;
  ssl_certificate_key /path/to/self-ssl.key;
  server_name theos.in;
  location / {
    ....
    ...
    ....
  }
}

Here is my sample config for theos.in:

server {
  ###########################[Note]##############################
  ## Note: Replace IP and server name as per your actual setup ##
  ###############################################################

  ## IP:Port and server name
    listen 75.126.153.211:443 ssl http2;
    server_name theos.in;

  ## SSL settings
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/theos.in/self-ssl.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/theos.in/self-ssl.key;

  ## SSL caching/optimization 
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
  ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
       ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;
    ssl_session_tickets off;
  
  ## SSL log files  
    access_log /var/log/nginx/theos.in/ssl_theos.in_access.log;
    error_log /var/log/nginx/theos.in/ssl_theos.in_error.log;

  ## Rest of server config goes here
    location / {
        proxy_set_header    Accept-Encoding  "";
        proxy_set_header    Host       $http_host;
        proxy_set_header    X-Forwarded-By  $server_addr:$server_port;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For  $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header    X-Real-IP        $remote_addr;
        proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
        ## Hey, ADD YOUR location / specific CONFIG HERE ##
 
        ## STOP: YOUR location / specific CONFIG HERE ##
    }
}

Step #8: Restart/reload nginx

Type the following command
# /usr/sbin/nginx -t
Sample outputs:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

To gracefully restart/reload nginx server, type the following command:
# /etc/init.d/nginx reload
OR
# /usr/sbin/nginx -s reload
OR
# service nginx reload

Step #9: Open TCP HTTPS port # 443

Type the following command to open port # 443 for everyone:
# /sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
Save new firewall settings:
# service iptables save
See how to setup firewall for a web server for more information.

Step 10: Test it

Fire a browser and type the following url:

https://theos.in/

Sample outputs:

Fig.02: SSL connection is not verified due to self-signed certificate. Click the
Fig.02: SSL connection is not verified due to self-signed certificate. Click the “Add Exception” button to continue.

Step 11: Verify SSL certificats

You can verify SSL Certificate using the following command:
# openssl verify pem-file
# openssl verify self-ssl.crt

https://www.cyberciti.biz

Mô hình web phổ biến.

 Linux  Comments Off on Mô hình web phổ biến.
Aug 312018
 

Giới thiệu

Khi quyết định xem nên sử dụng kiến trúc server nào cho ứng dụng Web của bạn, có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, ví dụ như hiệu năng, khả năng mở rộng, tính khả dụng, độ tin cậy, chi phí và dễ quản lý.

Dưới đây là danh sách một số kiến trúc server được sử dụng phổ biến, với những mô tả ngắn gọn về mỗi loại, bao gồm ưu và nhược điểm của chúng. Hãy nhớ rằng tất cả các khái niệm được đề cập sau đây có thể được sử dụng trong các kết hợp khác nhau, và mỗi môi trường lại đòi hỏi những yêu cầu khác nhau.

1. Tất cả trong một

Toàn bộ môi trường đều nằm hết trên một server duy nhất. Đối với một ứng dụng web thông thường, sẽ bao gồm web server, application server và database server. Một ví dụ của cách thiết lập này đó là LAMP stack, viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP, đều nằm trên một server duy nhất.

Trường hợp sử dụng: Tốt cho việc thiết lập một ứng dụng nhanh chóng, bởi vì đây là thiết lập đơn giản nhất có thể

Ưu điểm: Đơn giản

Nhược điểm:

 • Ứng dụng và database sử dụng tranh chấp tài nguyên server (CPU, Memory, I/O,…), do đó bên cạnh việc gây ra giảm hiệu năng của hệ thống, nó còn có thể gây khó khăn trong việc xác định thành phần nào gây ra điều đó.
 • Không dễ dàng mở rộng ứng dụng theo chiều ngang

2. Tách riêng Database Server

Cách thiết lập này sẽ tách riêng hệ thống database với những phần còn lại để loại bỏ việc tranh chấp tài nguyên giữa ứng dụng và database, đồng thời tăng tính bảo mật bằng cách giấu database khỏi DMZ hay public internet.

Trường hợp sử dụng: Tốt cho việc thiết lập một ứng dụng nhanh chóng, tuy nhiên có thể loại bỏ được việc tranh chấp cùng tài nguyên hệ thống giữa ứng dụng với database.

Ưu điểm:

 • Các tầng ứng dụng và database không còn tranh chấp cùng tài nguyên hệ thống nữa (CPU, Memory, I/O,…)
 • Bạn có thể mở rộng theo chiều dọc mỗi tầng riêng biệt, bằng cách thêm tài nguyên cho server nào cần (CPU, Memory)
 • Tùy thuộc vào thiết lập của bạn, nó có thể tăng tính bảo mật bằng cách giấu database của bạn khỏi DMZ.

Nhược điểm:

 • Thiết lập phức tạp hơn một chút so với cách chỉ sử dụng một server duy nhất.
 • Có thể phát sinh các vấn đề về hiệu năng nếu kết nối mạng giữa 2 server có độ trễ cao (do khoảng cách địa lý giữa các server) hoặc băng thông quá thấp cho việc truyền tải dữ liệu.

3. Load Balancer (Reverse Proxy)

Load Balancer (LB) được thêm vào hệ thống để tăng performance và uptime (là thời gian đáp ứng của hệ thống đối với người dùng) của hệ thống bằng cách phân tải ra nhiều server. Nếu một server bị lỗi, các server còn lại sẽ phân chia nhau chịu tải cho đến khi server kia hoạt động trở lại. Nó có thể được sử dụng để cung cấp cho nhiều ứng dụng thông qua cùng một domain và port, bằng cách sử dụng một reverse proxy layer 7 ( tầng ứng dụng)

Một số phần mềm cung cấp khả năng phân tải: HAProxy, Nginx và Varnish,…

Trường hợp sử dụng: Kiến trúc này hữu dụng trong những môi trường đòi hỏi khả năng mở rộng bằng cách thêm nhiều servers, hay còn gọi là khả năng mở rộng theo chiều ngang.

Ưu điểm:

 • Cho phép mở rộng hệ thống theo chiều ngang, bằng cách thêm nhiều servers
 • Có thể bảo vệ chống lại những tấn công DDOS bằng cách giới hạn kết nối client với một số lượng và tần số hợp lý.

Nhược điểm:

 • Load balancer có thể gây ra tình trạng “nghẽn cổ chai” nếu server chạy LB không được cung cấp đủ tài nguyên hoặc không được cấu hình tốt.
 • Gặp một số phức tạp cần phải xem xét kĩ lưỡng (đồng bộ session giữa 2 server, … )
 • Load balancer là một "single point of failure", nếu nó sập, toàn bộ service của chúng ta cũng sẽ sập theo. Một thiết lập high availability (HA) là một cấu trúc không phải là “single point of failure”. Để biết rõ hơn về cách thiết lập một HA, bạn có thể đọc thêm ở đây.

4. HTTP Accelerator (Caching Reverse Proxy)

Một HTTP Accelerator, hay caching HTTP reverse proxy, có thể được sử dụng để giảm thời phục vụ của hệ thống đối với người dùng sử dụng một vài kĩ thuật khác nhau. Kĩ thuật chính của phương pháp này là cache lại response từ một web server hoặc application server vào trong memory, và những request trong tương lai với cùng nội dung sẽ được cung cấp một cách nhanh chóng mà không cần tương tác với web server hoặc application server.

Một số phần mềm cung cấp HTTP acceleration: Varnish, Squid, Nginx.

Trường hợp sử dụng: Kiến trúc này hữu dụng trong những hệ thống dynamic web nặng về nội dung hoặc với nhiều tệp được truy cập thường xuyên.

Ưu điểm:

 • Tăng performance bằng cách giảm CPU load trên web server, thông qua caching
 • Có thể đóng vai trò như một reverse proxy Load Balancer
 • MỘt vài phần mềm caching có thể bảo vệ chống lại các tấn công DDOS

Nhược điểm:

 • Cần phải tinh chỉnh để có performance tốt nhất.
 • Nếu tốc độ truy cập vào cache chậm, nó có thể làm giảm hiệu năng

5. Master-Slave Database Replication

MỘt cách để tăng performance của hệ thống database thực hiện nhiều thao tác đọc hơn ghi, ví dụ như các hệ thống CMS, đó là sử dụng kiến trúc Master-Slave Replication. Master-Slave replication yêu cầu một master và một hoặc nhiều slave. Master đóng vai trò ghi dữ liệu còn các Slave đóng vai trò đọc dữ liệu ra. Khi có dữ liệu được ghi trên Master, những dữ liệu này sau đó sẽ được đồng bộ dần lên các Slave. Kiến trúc này giúp chia tải (các thao tác đọc dữ liệu) ra nhiều servers.

Trường hợp sử dụng: Hữu dụng cho các hệ thống mà cần tăng tốc đọc đọc dữ liệu

Ưu điểm:

 • Tăng hiệu năng đọc dữ liệu từ database bằng cách phân tải request ra nhiều server Slave
 • Có thể tăng hiệu năng ghi dữ liệu bằng cách chỉ sử dụng server Master cho việc ghi thôi (Master không cần phải thực hiện các thao tác đọc)

Nhược điểm:

 • Cài đặt kiến trúc này khá phức tạp
 • Cập nhật lên các server Slaves diễn ra bất đồng bộ, do vậy mà nội dung trên đó có thể sẽ chưa được cập nhật mới nhất trong những thời điểm nhất định
 • Nếu Master lỗi, không thể ghi được dữ liệu lên

6. Kết hợp tất cả kiến trúc trên

Chúng ta có thể thêm Load Balancer cho các caching server, ngoài những application servers và sử dụng kiến trúc Master-Slave Replication cho databases. Phương pháp này kết hợp ưu điểm của tất cả những phương pháp trên và hạn chế những vấn đề, sự phức tạp của chúng.

Giả sử rằng Load Balancer sẽ được cấu hình để nhận biết các statis requests (ví dụ như ảnh, css, javascript,…) và gửi những request đó tới các caching servers, và gửi những requests khác tới application servers.

Sau đây là mô tả điều gì sẽ xảy ra khi một user gửi một request dynamic content:

 1. User gửi một request dynamic content tới http://example.com/ (load balancer)
 2. LB gửi request tới app-backend
 3. app-backend đọc dữ liệu từ các Database Slave và trả về dữ liệu cho LB
 4. LB sau đó sẽ trả về dữ liệu cho user

Nếu như user gửi một request static content:

 1. LB kiểm tra trong cache-backend xem nội dung được yêu cầu đã được cache hay chưa.
 2. Nếu đã được cache: trả dữ liệu về cho LB và chuyển tới Bước 7. Nếu chưa được cachecache-backend sẽ chuyển request này cho app-backend, thông qua LB.
 3. LB sẽ chuyển request tới cho app-backend
 4. app-backend đọc dữ liệu từ các Database Slave sau đó trả dữ liệu về cho LB
 5. LB chuyển response cho cache-backend
 6. cache-backend thực hiện cache lại nội dung bên trong response
 7. LB sau đó sẽ trả về dữ liệu cho user

Kết luận

Trên đây tôi đã giới thiệu cho các bạn một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web. Các bạn có thể kết hợp chúng tùy ý để xây dựng cho một kiến trúc server phù hợp nhất cho ứng dụng riêng của bạn nhé.

Network command

 Linux  Comments Off on Network command
Aug 272018
 
 1. Cài đặt công cụ mạng:

yum install net-tools

2. Câu lệnh add route và kiểm tra route

route -n

ip route add 172.16.122.11 via 172.16.216.1 dev eth0

3. Kiểm tra các port đang mở bởi service

lsof -i tcp:22

Firewall on Linux

 Linux  Comments Off on Firewall on Linux
Aug 232018
 

1055 ufw allow 8080
1138 ufw status
1139 ufw allow 3000
1144 ufw allow 4200
1603 ufw –help
1604 ufw enable –help
1605 ufw allow 8090
1606 ufw reload
1737 ufw allow 8686/tcp
1738 ufw reload
1756 ufw allow 5984/tcp
1757 ufw allow reload
1758 ufw allow reloads
1759 ufw reload
2004 ufw allow from x.x.x.x to any port 9527

Oracle installation errors and fixes

 Database  Comments Off on Oracle installation errors and fixes
Aug 212018
 

This article will list all errors/issues I encounter during Oracle installation with their fix.
It will be updated with all new errors I will encounter.

In this article …
… “Fix prior install” needs jar binary. Install it with the following command:

$ yum -y install java-devel

memcpy error in ins_ctx.mk

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: 11.2.0.1

Error output

INFO: gcc -o ctxhx -m64 -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/ -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/stubs/  /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ctxhx.o -L/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ -lm -lsc_fa -lsc_ex -lsc_da -lsc_ca -lz  -lctxhx -Wl,-rpath,/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib -lsnls11 -lnls11  -lcore11 -lsnls11 -lnls11 -lcore11 -lsnls11 -lnls11 -lxml11 -lcore11 -lunls11 -lsnls11 -lnls11 -lcore11 -lnls11  `cat /u01/app/oracle
INFO: /product/11.2.0/db_1/lib/sysliblist`
 
INFO: /lib64/libstdc++.so.5: undefined reference to `memcpy@GLIBC_2.14'
collect2: error: ld returned 1 exit status
 
INFO: make: *** [ctxhx] Error 1
 
INFO: End output from spawned process.
INFO: ----------------------------------
INFO: Exception thrown from action: make
Exception Name: MakefileException
Exception String: Error in invoking target 'install' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-17_10-00-15PM.log' for details.
Exception Severity: 1

Solution

Fix prior install

Execute the following script:

# Fix ctx/lib/ins_ctx.mk
 
ORACLE_SRC_INSTALL_DIR=/media/sf_uxora_share/database
cd ${ORACLE_SRC_INSTALL_DIR}/stage/Components
 
jar_file=
for i_file in $( ls ./oracle.ctx/11.2.0.1.0/1/DataFiles/filegroup*.jar ); do
unzip -l ${i_file} ctx/lib/ins_ctx.mk 2>&1 1>/dev/null
[[ $? -eq 0 ]] && jar_file=${i_file} && break
done
 
cat << __EOF__ > /tmp/memcpy_wrap.c
#include <stddef.h>
#include <string.h>
 
asm (".symver wrap_memcpy, memcpy@GLIBC_2.14");
void *wrap_memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) {
return memcpy(dest, src, n);
}
__EOF__
unzip ${jar_file} ctx/lib/ins_ctx.mk 2>&1 1>/dev/null
if [[ $? -eq 0 ]]; then
sed -i -e 's/\$(INSO_LINK)/\$(INSO_LINK) -Wl,--wrap=memcpy_wrap \$(ORACLE_HOME)\/ctx\/lib\/memcpy_wrap.o/g' ctx/lib/ins_ctx.mk
gcc -c /tmp/memcpy_wrap.c -o ctx/lib/memcpy_wrap.o && rm /tmp/memcpy_wrap.c
jar -uvf  ${jar_file} ctx/lib/ins_ctx.mk ctx/lib/memcpy_wrap.o
fi

Fix during install

This fix can only be done in GUI mode installer.
When the windows prompt this error message:

Error in invoking target 'install' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/ctx/lib/ins_ctx.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-17_10-00-15PM.log' for details.

Execute the following script then click retry to resume install

# Fix ctx/lib/ins_ctx.mk
 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
 
cat << __EOF__ > /tmp/memcpy_wrap.c
#include <stddef.h>
#include <string.h>
 
asm (".symver wrap_memcpy, memcpy@GLIBC_2.14");
void *wrap_memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) {
return memcpy(dest, src, n);
}
__EOF__
 
if [[ -e "${ORACLE_HOME}/ctx/lib/ins_ctx.mk" ]]; then
sed -i -e 's/\$(INSO_LINK)/\$(INSO_LINK) -Wl,--wrap=memcpy_wrap \$(ORACLE_HOME)\/ctx\/lib\/memcpy_wrap.o/g' ${ORACLE_HOME}/ctx/lib/ins_ctx.mk
gcc -c /tmp/memcpy_wrap.c -o ${ORACLE_HOME}/ctx/lib/memcpy_wrap.o && rm /tmp/memcpy_wrap.c
fi

ins_emagent.mk error

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: 11.2.0.1

Error output

INFO: ib/amd64 -z lazyload -ljava -ljvm -lverify -z nolazyload -Wl,-rpath,/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/jdk/jre/lib/amd64/server:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/jdk/jre/lib/amd64 -Wl,--allow-shlib-undefined    `cat /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/sysliblist` -ldl -lm
 
INFO: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk:127: warning: overriding recipe for target `nmosudo'
/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk:56: warning: ignoring old recipe for target `nmosudo'
 
INFO: /usr/bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
/usr/bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
/usr/bin/ld: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib//libnmectl.a(nmectlt.o): undefined reference to symbol 'B_DestroyKeyObject'
/usr/bin/ld: note: 'B_DestroyKeyObject' is defined in DSO /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/libnnz11.so so try adding it to the linker command line
/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/lib/libnnz11.so: could not read symbols: Invalid operation
collect2: error: ld returned 1 exit sta
INFO: tus
 
INFO: make[1]: Leaving directory `/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib'
 
INFO: make[1]: *** [/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/emdctl] Error 1
make: *** [emdctl] Error 2
 
INFO: End output from spawned process.
INFO: ----------------------------------
INFO: Exception thrown from action: make
Exception Name: MakefileException
Exception String: Error in invoking target 'agent nmhs' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-23_01-23-30PM.log' for details.
Exception Severity: 1

Solution

Fix prior install

Execute the following script:

# Fix sysman/lib/ins_emagent.mk
 
ORACLE_SRC_INSTALL_DIR=/media/sf_uxora_share/database
cd ${ORACLE_SRC_INSTALL_DIR}/stage/Components
 
jar_file=
for i_file in $( ls ./oracle.sysman.agent/*/1/DataFiles/filegroup*.jar ); do
unzip -l ${i_file} sysman/lib/ins_emagent.mk 2>&1 1>/dev/null
[[ $? -eq 0 ]] && jar_file=${i_file} && break
done
 
unzip ${jar_file} sysman/lib/ins_emagent.mk 2>&1 1>/dev/null
if [[ $? -eq 0 ]]; then
sed -i -e 's/\$(MK_EMAGENT_NMECTL)/\$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11/g' sysman/lib/ins_emagent.mk
jar -uvf  ${jar_file} sysman/lib/ins_emagent.mk
fi

Fix during install

This fix can only be done in GUI mode installer. When the windows prompt this error message:

Error in invoking target 'agent nmhs' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2015-04-23_01-23-30PM.log' for details.

Execute the following script then click retry to resume install

# Fix ctx/lib/ins_ctx.mk
 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
 
if [[ -e "${ORACLE_HOME}/sysman/lib/ins_emagent.mk" ]]; then
sed -i -e 's/\$(MK_EMAGENT_NMECTL)/\$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11/g' ${ORACLE_HOME}/sysman/lib/ins_emagent.mk
fi

ORA-00845

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: Any

Error output

ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system

Solution

Reduce memory target parameter

Increase the size of /dev/shm

# check filesystems
$ df -h
Filesystem                                 Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ol-root                         14G  5.0G  9.0G  36% /
devtmpfs                                   3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs                                      3.8G  1.9G  2.0G  48% /dev/shm
tmpfs                                      3.8G  8.9M  3.8G   1% /run
tmpfs                                      3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1                                   32G   11G   22G  33% /u01
/dev/vda1                                  497M  150M  348M  31% /boot
 
# increase /dev/shm accordingly to your max ram memory
$ mount -o remount,size=6G /dev/shm
 
# make this change permanent, add/change /etc/fstab
$ vi /etc/fstab
...
tmpfs  /dev/shm  tmpfs  defaults,size=6G  0 0
...
 
# update mount
$ mount -a

ORA-19502/ORA-27072

Operating System: Oracle Enterprise Linux 7
Oracle version: Any

Error output

...
ORA-19502: write error on file "...",
block number 251905 (block size=512)
ORA-27072: File I/O error
Linux-x86_64 Error: 25: Inappropriate ioctl for device
...

Solution

Free disk space/Add disk space

There is not enough disk space. Check disk space with df -h <path>

ORA-28040: No matching authentication protocol

Operating System: Any
Oracle version: from 12.1.0.1

Error output

ORA-28040: No matching authentication protocol
ORA-01017: invalid username/password; logon denied

You may encounter this error with a new 12c database because Oracle Enterprise Cloud Manager 12c is still using the old 10g JDBC driver (ojdbc14.jar) to connect.

Prior to version 12c, the default setting for SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION (deprecated parameter in 12c) was 8. Now in 12c the default value of the 12c equivalent parameters SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT and SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER are now 11.

Solution/Workaround

# Set minimum logon authentification version in sqlnet.ora
# To avoid ORA-28040: No matching authentication protocol
[oracle]$ cat >> $ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora <<_EOF_
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=8
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=8
_EOF_
 
# Recreate oracle user password to be compatible 10G
# To avoid ORA-01017: invalid username/password; logon denied
[oracle]$ sqlplus / as sysdba
 
-- Check password compatibility
SQL> select USERNAME,PASSWORD_VERSIONS from dba_users where USERNAME = 'SYS';
USERNAME                         PASSWORD_VERSIONS
-------------------------------- -----------------
SYS                              11G 12C
 
-- Reinitialize password
SQL> alter user SYS identified by OraSys_pw0 ;
 
User SYS altered.
 
-- Check again password compatibility
SQL> select USERNAME,PASSWORD_VERSIONS from dba_users where USERNAME = 'SYS';
USERNAME                         PASSWORD_VERSIONS
-------------------------------- -----------------
SYS                              10G 11G 12C

Now database instance will accept 10g authentification only with users who have 10G PASSWORD_VERSIONS compatibility.

 

Hope that helps,

Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer

 BlockChain  Comments Off on Viết Web ứng dụng giao tiếp với Hyperledger Composer
Jun 252018
 

Để tương tác với một business network, các ứng dụng có thể gọi đến các REST API. Để tạo một API cho một business network, bạn có thể dùng câu lệnh:

composer-rest-server

Để tạo một ứng dụng  Angular có thể giao tiếp với REST API, ta sử dụng lệnh

yo hyperledger-composer

Bạn có thể tham khảo  Developer Tutorial để biết chi tiết hơn về cách sử dụng lệnh composer-rest-server và các sinh ra một ứng dụng dùng Angular.

Để sinh một ứng dụng Angular từ một Business Network Archive (.BNA) chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. Khởi động Hyperledger Fabric trên máy tính cá nhân của bạ

Nếu bạn đã hoàn thành việc cài đặt môi trường thì Fabric đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn chỉ cần chuyển đến thư mục fabric-dev-servers và khởi động Hyperledger Fabric. Chúng ta thực hiện các câu lệnh sau:

cd ~/fabric-dev-servers
./startFabric.sh
./createPeerAdminCard.sh

Câu lện cuối sẽ tạo một PeerAdmin .card  nơi mà sẽ cần thiết để thay đổi mã nguồn chạy trên môi trường phát triển. Để thống ke các card đang dùng chúng ta sẽ có thể dùng lệnh:

composer card list

2. Chuẩn bị Hyperledger Fabric peers

Chúng ta sẽ tạo một dự án có tên là tutorial-network sẽ xuất hiện một ‘PeerAdmin’ card cho bạn..

composer network install --card PeerAdmin@hlfv1 --archiveFile tutorial-network@0.0.1.bna

3. Khởi động Business Network trên Hyperledger Fabric

Để khởi động tutorial-network BNA chúng ta dùng lệnh

composer network start --networkName tutorial-network --networkVersion 0.0.1 --networkAdmin admin --networkAdminEnrollSecret adminpw --card PeerAdmin@hlfv1

Câu lệnh trên sẽ tạo một tập tin có tên admin@tutorial-network.card

Bạn nên ghi nhớ tài khoản admin và mật khẩu adminpw 

4.Cuối cùng bạn sẽ sử dụng ‘admin’ card

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh:

composer card import --file admin@tutorial-network.card

5. Khởi động REST server

Bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau để khởi động API, sau khi chạy xong bạn cần khai báo các thông số

composer-rest-server

 • Bạn cần khai báo cardname trong ví dụ này là admin@tutorial-network
 • Bạn điền namespaces
 • Chọn No
 • Chọn Yes
 • Chọn No

Sau đó bạn sẽ truy cập API qua URL:  http://localhost:3000/explorer

6. Generate ứng dụng Angular

Bạn chạy lệnh sau

yo hyperledger-composer

Bạn điền các thông số sau

Welcome to the Hyperledger Composer project generator
? Please select the type of project: Angular
You can run this generator using: 'yo hyperledger-composer:angular'
Welcome to the Hyperledger Composer Angular project generator
? Do you want to connect to a running Business Network? Yes
? Project name: [insert]
? Description: Hyperledger Composer Angular project
? Author name: [insert]
? Author email: [insert]
? License: Apache-2.0
? Name of the Business Network card: admin@tutorial-network
? Do you want to generate a new REST API or connect to an existing REST API? Connect to an existing REST
 API
? REST server address: http://localhost
? REST server port: 3000
? Should namespaces be used in the generated REST API? Namespaces are not used
Created application!

Cuối cùng bạn chuyển đến thư mục ứng dụng vừa tạo ra và gõ lệnh

npm start

Bạn sẽ truy câp link http://localhost:4200

Giao diện sẽ như sau: