Sep 072015
 

1. Yêu cầu hệ thống

 

 

a. Yêu cầu các gói phần mềm: GCC, Automake, MySQL (http://www.mysql.com/)

 

·        zlib-devel

 

·        mysql-devel (for MySQL support)

 

·        glibc-devel

 

·        curl-devel (for web monitoring)

 

·        libidn-devel (curl-devel might depend on it)

 

·        openssl-devel (curl-devel might depend on it)

 

·        net-snmp-devel (for SNMP support)

 

·        popt-devel (net-snmp-devel might depend on it)

 

·        rpm-devel (net-snmp-devel might depend on it)

 

·        OpenIPMI-devel (for IPMI support)

 

·        libssh2-devel (for direct SSH checks)

 

b. Yêu cầu phần cứng hệ thống:  
         RAM: 128MB
         CPU Pentium II trở lên.

  Các thành phần của hệ thống zabbix: zabbix-server, zabbix-agent, zabbix-proxy

2. Cài đặt:
a. Cài đặt các thành phần liên quan:
– Cài đặt Apache, PHP: bạn có thể sử dụng câu lệnh:

yum install apache php

– Khởi động apache

service httpd restart