Linux Server See the Historical and Statistical Uptime of System With tuptime Utility

Bạn có thể dùng các công cụ sau trên Linux để kiểm tra các thông tin về hệ thống của mình. Cụ thể các câu lệnh:

 • uptime: Cho ta biết hệ thống đã chạy được bao nhiêu lâu.
 • last: hiển thị thời gian khởi động lại và tắt máy tính.
 • tuptime: Câu lệnh như uptime nhưng cho kết quả rõ ràng hơn.

Các bạn tham khảo hình dưới đây:

Công cụ tuptime

Để cài đặt, bạn có thể dùng các lệnh sau hoặc làm như hình dưới
$ cd /tmp
$ git clone https://github.com/rfrail3/tuptime.git
$ ls
$ cd tuptime
$ ls

Bạn hãy chắc chắn Python đã được cài đặt để chạy các thư viện:

$ sudo tuptime-install.sh

Hoặc bạn có thể chạy các lệnh bằng tay:
$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/cron.d/tuptime /etc/cron.d/tuptime
Sao chép dịch vụ mặc định và cho chúng khởi động.
$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/systemd/tuptime.service /lib/systemd/system/
$ sudo systemctl enable tuptime.service

$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/init.d/tuptime.init.d-debian7 /etc/init.d/tuptime
$ sudo update-rc.d tuptime defaults

Chạy:

Bạn có thể dùng cách chạy đơn giản sau:
$ sudo tuptime
Kết quả sẽ là

Fig.03: tuptime in action

$ sudo tuptime
System startups:	2  since  03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:	1 ok  -  0 bad
Average uptime: 	7 days, 16 hours, 48 minutes and 3 seconds
Average downtime: 	2 hours, 30 minutes and 5 seconds
Current uptime: 	5 minutes and 28 seconds  since  06:23:06 AM 09/06/2015
Uptime rate: 		98.66 %
Downtime rate: 		1.34 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 36 minutes and 7 seconds
System downtime: 	5 hours, 0 minutes and 11 seconds
System life: 		15 days, 14 hours, 36 minutes and 18 seconds

Bạn có thể đưa định dạng về ngày tháng năm
$ sudo tuptime -d '%H:%M:%S %m-%d-%Y'

System startups:	1  since  15:52:16 08-21-2015
System shutdowns:	0 ok  -  0 bad
Average uptime: 	15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds
Average downtime: 	0 seconds
Current uptime: 	15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds  since  15:52:16 08-21-2015
Uptime rate: 		100.0 %
Downtime rate: 		0.0 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds
System downtime: 	0 seconds
System life: 		15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds

$ sudo tuptime -e
Kết quả:

Startup: 1 at 03:52:16 PM 08/21/2015
Uptime:  15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
 
System startups:	1  since  03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:	0 ok  -  0 bad
Average uptime: 	15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
Average downtime: 	0 seconds
Current uptime: 	15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds  since  03:52:16 PM 08/21/2015
Uptime rate: 		100.0 %
Downtime rate: 		0.0 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
System downtime: 	0 seconds
System life: 		15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds

Chúc các bạn thành công !