Sep 122015
 
SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Bước 1: Bạn tiến hành cài đặt các phần mềm liên quan:

apt-get install libapache2-mod-gnutls
a2dismod ssl
a2enmod gnutls
Bước 2: Mở cổng 443 cho giao thức SSL bằng cách cấu hình:
vim /etc/apache2/ports.conf
Chỉnh sửa với nội dung như sau:

<IfModule mod_ssl.c>   
# SSL name based virtual hosts are not yet supported, therefore no   
# NameVirtualHost statement here  
Listen 443</IfModule>

Bước 3:Tạo tập tin ssl.còn với nội dung như sau:

vim /etc/apache2/ssl.conf

NameVirtualHost IP_Address/Domain:443
<VirtualHost IP_Address/Domain:443>
ServerName khanhnn.com.com:443
GnuTLSEnable onGnuTLSCertificateFile /etc/apache2/ssl-certs/secure.khanhnn.com.crt
GnuTLSKeyFile /etc/apache2/ssl-certs/secure.khanhnn.com.key
GnuTLSPriorities NORMAL
DocumentRoot /web/www1</VirtualHost>

Bước 4:
Thêm nội dung sau đây vào file
/etc/apache2/apache2.conf

Include "/etc/apache2/ssl.conf"

Bước 5: Khởi động lại apache và thưởng thức.