Feb 022018
 

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau từng nhóm
2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận
3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số và cấu trúc lưu trữ móc xích các khối dữ liệu.

. Blockchain có tính chất không thể đảo ngược vì dữ liệu chỉ ghi thêm mà không sửa, không xoá.

. Blockchain có tính bền vững cao về dữ liệu lưu, khi số nút mạng đủ nhiều và liên tục bổ sung.

. Blockchain luôn online, luôn sẵn sàng vì các node gần như không bao giờ tắt đồng thời. Hệ thống có nhiều điểm truy cập, không có nút cổ chai.

. Blockchain có tính minh bạch cao vì dữ liệu lưu khắp nơi và bất kỳ nút mạng nào cũng có thể xem toàn bộ sổ.

. Blockchain khó bị tấn công nhờ:

1. Sử dụng chữ ký số bảo vệ giao dịch
=> không thể giả mạo hay sửa đổi giao dịch.

2. Sử dụng các cơ chế lưu trữ kiểu móc xích
=> đảo ngược dữ liệu là bất khả thi

3. Đòi hỏi TỐN TÀI NGUYÊN trong quá trình tạo các khối dữ liệu block. (PoW, PoS, PoI, PoA)
=> chi phí tấn công là quá lớn và độ khó kỹ thuật quá cao.

. Blockchain dễ bị quá tải nếu số nút mạng chưa đủ nhiều hoặc lượng dữ liệu cần đồng bộ trên mỗi giao dịch lớn.

. Blockchain có thể bị chi phối, điều khiển tập trung nếu có một bên nào đó giữ quyền cấp phép tham gia mạng hoặc sở hữu phần lớn tài nguyên tính toán trên mạng.

. Vì có nhiều nút nối mạng, tốc độ đồng bộ thông tin các nút mạng quyết định tốc độ blockchain. Mỗi giao dịch thường cần tối thiểu vài phút để nó được lan toả toàn mạng và xác nhận.

. Quá tải và băng thông thấp là hiệu ứng sẽ xảy ra trên blockchain khi số giao dịch thực hiện đồng thời và số nút mạng cần đồng bộ/đồng thuận đủ lớn.