Jun 122018
 

What is Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric là một blockchain không công khai cung cấp nền tảng cho ứng dụng giao dịch của doanh nghiệp. HF cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ thống Blockchain.

What is Hyperledger Composer?

Hyperledger Composer là một nền tảng cung cấp các giao tiếp nhằm mục đích phát triển ứng dụng một cách nhanh trong trên Hyperledger Fabric. HC hướng đến ứng dụng của Blockchain

Relationship between Fabric and Composer

Dưới đây là biểu đồ cho thấy mối quen hệ giữa Fabric và Composer framework.

Về cơ bản để phát triển ứng dụng bạn vấn cần xây dựng hệ thống HF hoặc sử dụng có sẵn, HC chỉ nhằm mục đích giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai ứng dụng của mình hơn.

Chi tiết về các chức năng, bạn tham khảo hình sau: