Jun 252018
 

Để tương tác với một business network, các ứng dụng có thể gọi đến các REST API. Để tạo một API cho một business network, bạn có thể dùng câu lệnh:

composer-rest-server

Để tạo một ứng dụng  Angular có thể giao tiếp với REST API, ta sử dụng lệnh

yo hyperledger-composer

Bạn có thể tham khảo  Developer Tutorial để biết chi tiết hơn về cách sử dụng lệnh composer-rest-server và các sinh ra một ứng dụng dùng Angular.

Để sinh một ứng dụng Angular từ một Business Network Archive (.BNA) chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1. Khởi động Hyperledger Fabric trên máy tính cá nhân của bạ

Nếu bạn đã hoàn thành việc cài đặt môi trường thì Fabric đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn chỉ cần chuyển đến thư mục fabric-dev-servers và khởi động Hyperledger Fabric. Chúng ta thực hiện các câu lệnh sau:

cd ~/fabric-dev-servers
./startFabric.sh
./createPeerAdminCard.sh

Câu lện cuối sẽ tạo một PeerAdmin .card  nơi mà sẽ cần thiết để thay đổi mã nguồn chạy trên môi trường phát triển. Để thống ke các card đang dùng chúng ta sẽ có thể dùng lệnh:

composer card list

2. Chuẩn bị Hyperledger Fabric peers

Chúng ta sẽ tạo một dự án có tên là tutorial-network sẽ xuất hiện một ‘PeerAdmin’ card cho bạn..

composer network install --card PeerAdmin@hlfv1 --archiveFile [email protected]

3. Khởi động Business Network trên Hyperledger Fabric

Để khởi động tutorial-network BNA chúng ta dùng lệnh

composer network start --networkName tutorial-network --networkVersion 0.0.1 --networkAdmin admin --networkAdminEnrollSecret adminpw --card PeerAdmin@hlfv1

Câu lệnh trên sẽ tạo một tập tin có tên [email protected]

Bạn nên ghi nhớ tài khoản admin và mật khẩu adminpw 

4.Cuối cùng bạn sẽ sử dụng ‘admin’ card

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh:

composer card import --file [email protected]

5. Khởi động REST server

Bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau để khởi động API, sau khi chạy xong bạn cần khai báo các thông số

composer-rest-server

  • Bạn cần khai báo cardname trong ví dụ này là admin@tutorial-network
  • Bạn điền namespaces
  • Chọn No
  • Chọn Yes
  • Chọn No

Sau đó bạn sẽ truy cập API qua URL:  http://localhost:3000/explorer

6. Generate ứng dụng Angular

Bạn chạy lệnh sau

yo hyperledger-composer

Bạn điền các thông số sau

Welcome to the Hyperledger Composer project generator
? Please select the type of project: Angular
You can run this generator using: 'yo hyperledger-composer:angular'
Welcome to the Hyperledger Composer Angular project generator
? Do you want to connect to a running Business Network? Yes
? Project name: [insert]
? Description: Hyperledger Composer Angular project
? Author name: [insert]
? Author email: [insert]
? License: Apache-2.0
? Name of the Business Network card: admin@tutorial-network
? Do you want to generate a new REST API or connect to an existing REST API?  Connect to an existing REST
 API
? REST server address: http://localhost
? REST server port: 3000
? Should namespaces be used in the generated REST API? Namespaces are not used
Created application!

Cuối cùng bạn chuyển đến thư mục ứng dụng vừa tạo ra và gõ lệnh

npm start

Bạn sẽ truy câp link http://localhost:4200

Giao diện sẽ như sau: